Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til eldre

Er du over 62 år og utsatt for vold, trusler eller andre handlinger som virker krenkende, er du ikke alene. Overgrep mot eldre er et stort samfunnsproblem. Det er vanlig å føle skyld og skam når overgrep skjer. Husk at det aldri er din feil at det skjer, og husk at det sjelden opphører av seg selv (fra www.vernforeldre.no).

Videre på internett

Det kan være vanskelig å melde fra om at en er utsatt for vold når den eller de som utfører volden er i nær familie, men dette er noe som mange utsettes for, og det er viktig å søke hjelp.

Kommune, politi og private organisasjoner er klar over den faren eldre utsettes for, de har kunnskaper om problemet og de kan gi deg konkret hjelp.

Politiet

Politiet bistår de som er utsatt for vold i hjemmet. I tillegg til at man i akutte tilfeller kan ringe deres nødnummer 112 , kan man også kontakte politiet for samtale om situasjonen på telefon 02800. Politiet kan både formidle kontakt med hjelpeapparatet og vurdere konkrete beskyttelsestiltak, blant annet voldsalarm

Politiet i Bergen har ansatt en egen familievoldskoordinator som har et tett samarbeid med de kommunale tjenestene.

Vern for eldre

Vern for eldre er en nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold og overgrep.

I Vern for eldre møter du fagfolk som har tid til å lytte og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer. Vern for eldre gir støtte, råd og veiledning og informerer om aktuelle hjelpeinstanser ved behov.

Telefonnummeret er 800 30 196

Livskrisehjelpen og Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt

Bergen legevakt har et tilbud til personer i Bergen kommune som er utsatt for vold i nær relasjon- med behandling og dokumentasjon av skader samt tilbud om opp til tre samtaler på Livskrisehjelpen.

Livskrisehjelpen er et samtaletilbud for enkeltpersoner i livskrise. Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt gir medisinsk hjelp og rådgivning til personer har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller annen seksuell krenkelse.

Andre kommunale tjenester

Dersom du har fått innvilget hjemmetjenester fra kommunen, kan du ta problemet opp med din kontaktperson. De kan formidle kontakt til andre hjelpeinstanser.

Hvis du ikke har avtale om hjemmetjenester, kan du ta kontakt med forvaltningsenheten i bydelen din. Der kan du blant annet søke om å få tildelt trygghetsalarm som er knyttet direkte opp mot AMK-sentral. Denne er bemannet hele døgnet.

Sosialkontorene i den enkelte bydel kan også bistå deg med nødvendige beskyttelsestiltak.

Fastlege

Velger du å ta problemet opp med din fastlege, kan også han eller hun gi deg samtalestøtte og råd i situasjonen. Fastlegen kan formidle kontakt både til politiet og hjelpeapparatet dersom du selv ønsker det.

Krisesenter

Krisesenteret er døgnåpent, og tilbyr samtaler, veiledning og sikkert sted å oppholde seg i en overgangsfase. Telefonnummeret er 55 31 50 50 Kirkens SOS

Kirkens SOS er en døgnåpen samtaletjeneste for de som er i en krisesituasjon og som har behov for noen å snakke med og rådføre seg med. Telefonnummeret er 815 33 300

.