Gå tilbake til:
Du er her:

Husholdninger med samlet inntekt under 574 750 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Maksimalpris for heltidsplass i barnehage er 3 135 kroner per måned. Husk at du må søke på nytt for hvert barnehageår. Elektronisk søknadsskjema finner du under "Søknadsskjema".

Søknadsskjema

Har du kun barn i barnehage skal du bruke dette skjemaet:

Søknadsskjema - Redusert foreldrebetaling i barnehage

Har du barn i både barnehage og SFO må du bruke dette skjemaet: 

Søknadsskjema - Redusert foreldrebetaling barnehage og skole

Søknadsprosess

Du kan søke om redusert foreldrebetaling når barnet ditt er tildelt en barnehageplass.  Foresatt som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet. Det er kommunen, som barnet er folkeregistret i, som skal behandle søknad om reduksjon i betaling for barnehagebarn.

Du søker om reduksjon i barnehageprisen via elektronisk søknadsskjema. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun det aktuelle barnehageåret. Foresatte som kvalifiserer for redusert foreldrebetaling, må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår med ny dokumentasjon for inntekt.

Du kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.

Begynner søsken i barnehagen i vedtaksperioden må du sende ny søknad for dette barnet.

Søknadsfrist

Fristen for å søke redusert betaling er tre uker etter at du har takket ja til tilbud om plass i barnehage. En søknad som kommer etter denne fristen, vil være gjeldende fra måneden etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt av Bergen kommune.

For deg som har barn som allerede går på i barnehage: Husk at du må sende inn en ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår. Dersom du ønsker at den reduserte foreldrebetalingen skal gjelde fra august i det nye barnehageåret er det viktig at du sender inn den nye søknaden innen utgangen av juni måned.

Dokumentasjon

Når du søker elektronisk må du laste ned og legge ved tilstrekkelig dokumentasjon på inntekten din. Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding. 

Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Du er pliktig til å dokumentere skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen. Eksempel på slik dokumentasjon:

  • De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
  • Vedtak fra NAV om sosialstønad.
  • Vedtak om gyldig oppholdstillatelse
  • Studentbevis eller bekreftelse på studier

Søknaden blir registrert elektronisk, og saksbehandlingstiden er tre uker

Registrerer du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. Du må registrere ny søknad og legge ved gyldig dokumentasjon.

Saksbehandling

Kommunen gjør et enkeltvedtak når de innvilger eller avslår en søknad om redusert foreldrebetaling. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette.

Klagen sender du til:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon økonomi

Postboks 7700
5020 BERGEN

Får du ikke medhold i klagen, sender vi den videre til sentral klagenemnd i kommunen.

Informasjon om de ulike ordningene

Det finnes tre ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i barnehage. 

Inntektsmoderasjon

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt. Er den under 574 750 kroner kan du dermed søke om redusert foreldrebetaling. Med husholdning mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Gratis kjernetid

Kommunen gir fritak for 20 timer ukentlig (av en hel plass på 45 timer per uke) til 2, 3-, 4- og 5-åringer i familier med en inntekt på inntil 566 100 kroner. Det gjelder også for barn med utsatt skolestart. 

Søskenmoderasjon

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning. Søskenmoderasjon blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har. Den blir beregnet slik:

  • For første barn må du betale vanlig pris
  • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får du 50 prosent søskenmoderasjon

Det lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonene på barnehage skal beregnes. Først beregnes inntektsmoderasjon. Deretter beregnes søskenmoderasjon (grunnlag=makspris minus inntektsmoderasjon). Til slutt beregnes gratis kjernetid (grunnlag= makspris minus inntektsmoderasjon minus søskenmoderasjon).

Beregning av moderasjon

Det er barnehageeier som sender ut faktura med redusert foreldrebetaling og pris til sine kunder. Private barnehager fastsetter prisen på barnehageplassen utfra forskrifter om betaling fra foreldre og maksimalpris. Bergen kommune refunderer moderasjonsbeløpene til de private eierne. De reduserer prisen på fakturaen til sine kunder.

For kommunale barnehager er det bystyret som vedtar betalingssatsene etter gjeldende forskrifter. Fakturaen vil automatisk bli justert i henhold til innvilget moderasjon.

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Trenger du hjelp til å søke elektronisk kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4.
Telefon: 55 56 55 56
E-post: innbyggerservice@bergen.kommune.no