Gå tilbake til:
Du er her:
Ansikter  grafikk

Å begynne i barnehagen kan være en spennende overgang for både barn og foreldre. Vi håper at barnehagestarten blir så god som mulig for deg og barnet ditt, og gleder oss til at dere begynner i barnehagen hos oss.

Vedtekter kommunale barnehager i Bergen

Det er lovpålagt at enhver barnehage skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes og de foresattes forhold til barnehagen (Lov om barnehager §15).

Her finner dere Vedtekter for Bergen kommunes barnehager.

Sammen for kvalitet - lek og læring

"Sammen for kvalitet - Lek og læring" er kvalitetsutviklingsplanen for Bergen kommune sine barnehager. Planen viser barnehagens kontinuerlige, systematiske og forpliktende arbeid med barns lek, omsorg, læring og danning.

Grunnlag for livslang læring

I kvalitetsutviklingsplanen blir hovedsatsingsområdet "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre" synliggjort og utdypet ut fra to perspektiv, som må ses i sammenheng:

  • Barns grunnlag for livslang læring, som tilknytning, vennskap og fellesskap, mangfold, barns medvirkning, lek og barns læring.
  • Personalets kompetanse og tilrettelegging for barns medvirkning, lekemiljø, læringsmiljø og overganger, arbeid med psykososialt miljø samt foreldresamarbeid og foreldremedvirkning.

Planen viser strategier og forpliktende tiltak på eiernivå og barnehagenivå knyttet til hovedsatsingsområdet. Språk, matematikk og pedagogisk relasjonskompetanse videreføres fra forrige kvalitetsutviklingsplan.

Kvalitetsutviklingsplan: Sammen for kvalitet - Lek og læring

 

Skyfritt - Retten til et trygt barnehagemiljø

Bilde: Illustrasjon
Illustrasjon Skyfritt
Bilde: Illustrasjon

Skyfritt er Bergen kommune sin plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

Vi vil at alle som vokser opp i Bergen skal trives, få muligheter til å  utvikle seg og føle seg inkludert. Her kan du lese mer om planen Skyfitt.

Hvordan vi skal melde fra om mobbing og krenkelser er oversatt til flere språk. 

Vær varsom med sensitive opplysninger om ditt barn

Foresatte må være oppmerksom på hvilken type sensitiv informasjon man sender til barnehagen. Eksempler på sensitiv informasjon som ikke skal sendes i meldingssystemet, er opplysninger om alvorlig eller kronisk sykdom eller problematiske forhold i barnehagen som involverer andre navngitte barn og ansatte.

Alvorlige forhold i barnehagen som sterk mistrivsel, krenking og mobbing, andre barns navn, individuelle utviklingsplaner og enkeltvedtak skal meldes via kontaktskjema på barnehagens hjemmeside. Informasjonen du sender via dette kontaktmeldeskjemaet blir saksbehandlet og arkivert direkte i barnehagens  sak- og arkivsystem.

Du kan søke redusert foreldrebetaling i barnehagen - informasjon på flere språk

Det finnes tre ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i barnehage:

  • Inntektsmoderasjon som sikrer at foreldrebetalingen maksimalt utgjør 6 % av skattepliktig inntekt.
  • Gratis kjernetid som innebærer at barn i alderen 2-5 år får 20 timer gratis opphold per uke.
  • Søskenmoderasjon som gir deg redusert foreldrebetaling fra barn nummer to og oppover.

På denne siden finner dere informasjon om redusert foreldrebetaling på flere språk, samt elektronisk søknadsskjema. Husk at det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Spesialpedagogisk hjelp under opplæringspliktig alder

Barn under opplæringspliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Foresatte søker. Barnehagens styrer eller pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) bistår. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp.

Les mer

 

Erklæring om barnets helse

Før barnet ditt begynner i barnehage, skal du legge frem erklæring om barnets helse til barnehagen, slik at barnehagen kan legge forholdene til rette for barnet (Lov om barnehager §50). 

Frist og kriterier

Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan du selv gi erklæringen. 

Skjema: Erklæring om barnets helse 
Skjemaet kan også fås i barnehagen.

  • Erklæringen skal foreligge før barnet begynner i barnehagen.
  • Erklæringen må ikke være eldre enn et halvt år.
  • Du leverer erklæringen til styrer i barnehagen der barnet skal begynne.

Lover og regler

Kontakt

E-post: Etat.barnehage@bergen.kommune.no

Nyttig informasjon fra barnehagen og kommunen

Alle barnehagene har sin egen nettside som oppdateres jevnlig. 

Vil du bli oppdatert på Siste nytt fra barnehagefeltet og andre nyheter fra Bergen kommune, kan du abonnere på nyhetsbrev fra kommunen. 

Trenger dere noen å snakke med?

Helsestasjonen er et gratistilbud for gravide, barn og unge. Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Alle helsestasjoner har helsesykepleier, jordmor, psykolog og lege. Vi kan også formidle kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevern. Helsestasjonen kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Hos Barne- og familiehjelpen møter du psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne, som har jobbet mye med å snakke med barn.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett