Gå tilbake til:
Du er her:

Før en ny barnehage kan starte opp, skal kommunen som barnehagemyndighet godkjenne den etter barnehageloven § 14. Kommunen har ansvar for at det blir etablert barnehager som oppfyller kravene i lov- og regelverk etter barnehageloven § 10 som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. 

Søknadsprosess

Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er lokal barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten skal etter Lov om barnehager sørge at barnehagene i Bergen kommune blir drevet i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Barnehagemyndigheten avgjør søknad om godkjenning etter
§ 14 om godkjenning. Barnehagens egnethet blir vurdert etter Lov om barnehager § 1 om formål, § 1a om særlige formål og § 2 om barnehagens innhold.

Før du starter prosessen med å planlegge ny barnehage, kan du kontakte kommunen for å få informasjon og veiledning om søknadsprosessen. Vi anbefaler at barnehagemyndigheten kommer tidlig inn i prosessen. 

Seksjon for strategi, utredning og utvikling i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, behandler søknader om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i tråd med de retningslinjene for kommunalt tilskudd. Barnehagebruksplanen 2016-2030 for Bergen kommune regulerer etablering, nedlegging og endring av barnehagestrukturen.

Barnehage-eier skal sende søknad om godkjenning til barnehagemyndigheten minimum to måneder før planlagt oppstart. Barnehagemyndigheten skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. I dette ligger at godkjenningsmyndigheten må klargjøre hvilke vilkår andre myndigheter har stilt før godkjenning kan gis.
Før barnehagemyndigheten fatter et vedtak, foretar de en ferdigbefaring i barnehagen i samarbeid med Miljørettet helsevern. Befaringen blir gjennomført minimum tre uker før barnehagen planlegger oppstart.

Vedlegg til søknad

Søknaden om godkjenning av barnehage må inneholde nok informasjon til at barnehagemyndigheten kan behandle søknaden. De stiller krav til plantegning inne og ute. Plantegningene må gi barnehagemyndigheten informasjon om hvilken del av arealet som er planlagt som leke- og oppholdsareal.  Søknaden skal også inneholde bemanningsplan, vedtekter, og politiattest dersom eieren oppholder seg i barnehagen eller på annen måte har mulighet til å være i direkte kontakt med barnehagebarna. At du allerede har startet eller driver flere barnehager, er ikke grunnlag for å slippe å levere attest dersom du skal arbeide i den nye barnehagen.
Legg også ved relevante uttalelser fra andre myndigheter.

Veiledning

Barnehageloven § 10 regulerer barnehagemyndighetens ansvar.

Barnehagemyndigheten er gitt et særlig ansvar for å veilede søkeren i godkjenningsprosessen slik at søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon. Veiledningsansvaret gjelder likt uavhengig av om det er kommunal eller privat søker. Veiledningen skal også ivareta prinsippet om forbud mot usaklig forskjellsbehandling.

Barnehagemyndigheten veileder om de ulike kravene til etablering av barnehage, blant annet kommunale føringer og vilkår for kommunale tilskudd.

Ny godkjenning av eksisterende barnehage

Når en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, skal barnehagene-eier melde dette til kommunen. Barnehagemyndigheten avgjør om  endringen  krever  ny godkjenning.

Om en barnehage endrer organisasjonsform og organisasjonsnummer, krever ikke kommunen at barnehagen må godkjennes på nytt. Kommunen må vurdere hvor store de faktiske endringene er.

Hvis en barnehage flytter til et annet sted, vil endringen være så stor at den opprinnelige godkjenningen ikke er gyldig lenger. Barnehage-eier må da søke ny godkjenning.

Familiebarnehager og åpne barnehager

Kontakt barnehagemyndighet for å få veiledning dersom du vurderer å etablere familiebarnehage eller åpen barnehage.

Nye barnehager

Lov om barnehager § 6: Virksomhetens plikt til å søke godkjenning

«Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når:

a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer, og
b) antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og
c) virksomheten utføres mot godtgjøring. Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang.»

Lov om barnehager § 14 om godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter å ha vurdert barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.

Kommunen kan sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Du kan klage på kommunens vedtak til Statsforvalteren.

Kommunens vurdering

Rett til godkjenning etter barnehageloven innebærer ikke en automatisk rett til finansiering til private barnehager etter barnehageloven § 19 om kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager. 

Barnehage-eier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regler. En barnehage kan ikke kompensere for manglende finansiering gjennom foreldrebetaling.

Barnehage-eier må dokumentere at inne- og utearealene tilfredsstiller kravene i loven og at driften vil kunne skje i samsvar med gjeldende regelverk. Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og omtrent en tredjedel mer (cirka 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være rundt seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Søker barnehage-eier om dispensasjon fra veiledende norm, krever kommunen en begrunnelse og vil foreta en konkret vurdering.

Vedtak

Barnehagemyndigheten gjør et skriftlig enkeltvedtak etter forvaltningsloven med begrunnelse for hvorfor søknaden om godkjenning er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått etter barnehageloven § 14.  Begrunnelsen inneholder en vurdering av barnehagens egnethet etter barnehageloven §§ 1, 1a og 2.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestland innen tre uker fra mottatt brev i henhold til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og
barnehageloven § 14 tredje ledd.     

Du sender klagen til barnehagemyndighet som har fattet vedtaket. 

Kontakt

E-post: barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

Barnehagemyndigheten
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Postboks 7700
5020 Bergen
 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett