Gå tilbake til:
Du er her:

Før en ny barnehage kan starte opp, skal kommunen som barnehagemyndighet godkjenne den etter barnehageloven § 14. Kommunen har ansvar for at det blir etablert barnehager som oppfyller kravene i lov- og regelverk etter barnehageloven § 10. som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. 

Søknadsprosess

Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er lokal barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten skal etter Lov om barnehager påse at barnehagene i Bergen kommune blir drevet i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Barnehagemyndigheten avgjør søknad om godkjenning etter
§ 14. om godkjenning. Barnehagens egnethet blir vurdert etter Lov om barnehager § 1. om formål, § 1a. om særlige formål og § 2. om barnehagens innhold.

Før barnehageeier starter en prosess med å planlegge ny barnehage kan kommunen gi informasjon og veiledning om søknadsprosessen.  Det anbefales at barnehagemyndigheten kommer tidlig inn i prosessen.

Det er seksjon for Strategi, utredning og utvikling i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett som behandler søknader om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i tråd med de vedtatte retningslinjene for kommunalt tilskudd. Plan for barnehageutbygging er forankret i Barnehagebruksplanen 2016-2030 for Bertgen Kommune.

Barnehageeier skal sende søknad om godkjenning til barnehagemyndigheten minimum to måneder før planlagt oppstart. Barnehagemyndigheten skal påse at saken er så godt opplyst som mulig. I dette ligger at godkjenningsmyndigheten må klargjøre hvilke vilkår andre myndigheter har stilt før godkjenning kan gis.
Før barnehagemyndigheten fatter et vedtak foretar de en ferdigbefaring i barnehagen i samarbeid med Miljørettet helsevern. Befaringen blir gjennomført minimum tre uker før barnehagen planlegger oppstart.

Vedlegg til søknad

En søknad om godkjenning av barnehage må inneholde nok informasjon til at barnehagemyndigheten kan behandle søknaden. Det blir stilt krav til plantegning inne og ute. Plantegningene må gi barnehagemyndigheten informasjon om hvilken del av arealet som er planlagt som leke- og oppholdsareal.  Vi krever også bemanningsplan, vedtekter, og politiattest for eier som oppholder seg i barnehagen eller på annen måte har mulighet til å være i direkte kontakt med barnehagebarna. At du allerede har startet eller driver flere barnehager, er ikke grunnlag for å slippe å levere attest dersom du skal arbeide i den nye barnehagen.
Uttalelser fra andre myndigheter skal legges ved søknaden.

Veiledning

Barnehageloven § 10 om barnehagemyndighetens ansvar:
«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i denne loven med forskrifter…»

 Barnehagemyndigheten er gitt et særlig ansvar for å veilede søkeren i godkjenningsprosessen slik at søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon. Veiledningsansvaret gjelder likt uavhengig av om det er kommunal eller privat søker. Veiledningen skal også ivareta prinsippet om forbud mot usaklig forskjellsbehandling.
 

Barnehagemyndigheten veileder om:

  • kravene for å etablere en barnehage.
  • føringene i Bergen kommune sin barnehagebruksplan, herunder tilsagn om tilskudd
  • hvilket annet lov- og regelverk som stiller krav ved etablering av barnehage
  • nødvendig dokumentasjon i søknad
  • informasjon om behandling av husbanksøknad
  • saksgang etter Forvaltningsloven

Ny godkjenning av eksisterende barnehage

Når en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, skal barnehageneeier melde dette til kommunen. Barnehagemyndigheten avgjør om  endringen  krever  ny godkjenning.

 Om en barnehage endrer organisasjonsform og organisasjonsnummer, krever ikke det nødvendigvis at kommunen må godkjenne den på nytt. Kommunen må vurdere hvor store de faktiske endringene er.

 Hvis en barnehage flytter til et annet sted, vil endringen være så stor at den opprinnelige godkjenningen ikke er gyldig lenger. Barnehageeier må da søke ny godkjenning.

Familiebarnehager

Ved spørsmål om å etablere familiebarnehager, ta kontakt med barnehagemyndigheten for veiledning.

Åpne barnehager

Ved spørsmål om å etablere av åpne barnehager, ta kontakt med barnehagemyndigheten for veiledning. 

Nye barnehager

Lovhjemmel

Lov om barnehager § 6. Virksomhetens plikt til å søke godkjenning

«Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når:

a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer, og
b) antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og
c) virksomheten utføres mot godtgjøring. Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang.»

Lov om barnehager § 14. om godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter å ha vurdert barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1., 1a. og 2.

Kommunen kan sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Du kan klage på kommunens vedtak til Fylkesmannen.

 Rett til godkjenning etter barnehageloven innebærer ikke en automatisk rett til finansiering til private barnehager etter barnehageloven § 19. om kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager.

Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regler. En barnehage kan ikke kompensere for manglende finansiering gjennom foreldrebetaling.

Barnehageeier må dokumentere at inne- og utearealene tilfredsstiller kravene i loven og at driften vil kunne skje i samsvar med gjeldende regelverk. Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og omtrent en tredjedel mer (cirka 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være rundt seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Søker barnehageeier om avvik fra veiledende norm krever kommunen en begrunnelse, og vil foreta en konkret vurdering på bakgrunn av denne.

Vedtak

Barnehagemyndigheten gjør et skriftlig enkeltvedtak etter forvaltningsloven med begrunnelser for hvorfor søknaden om godkjenning er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått etter barnehageloven § 14.  Begrunnelsen skal inneholde en vurdering av barnehagens egnethet etter barnehageloven §§ 1., 1a. og 2.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestland innen 3 uker fra mottatt brev i henhold til forvaltningslovens §§ 28. og 29. og
barnehageloven § 14. tredje ledd.     

Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket.

 

Kontakt

Barnehagemyndigheten
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon

Postboks 7700
5020 Bergen
E-post: 
barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett