Gå tilbake til:
Du er her:

Har du planer om å etablere privat barnehage eller utvide eksisterende barnehage? Før du setter i gang, må kommunen avklare om barnehagen kvalifiserer for offentlig finansiering. Du må søke om å motta kommunalt tilskudd.

Søknadsprosess

Du søker på vedlagt skjema. Det sender du til:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon strategi og utredning,
Postboks 7700
5020 Bergen
 

Saksbehandling

Saker om tilskudd til ikke-kommunale barnehager blir lagt frem til politisk behandling ved behov. Vi prioriterer i utgangspunktet ikke søknader om tilskudd for byområder med overdekning. Søknader blir vurdert fortløpende. Du vil i første omgang få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du får tilsagn om kommunalt tilskudd, er det flere forutsetninger som må være oppfylt for at tilskuddet blir endelig innvilget. Se justerte retningslinjer.

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til dem som har fattet vedtaket i saken. Kommunen kan veilede deg. I klagen forteller du hva du ønsker å endre i vedtaket, og du må begrunne dette. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Fylkesmannen i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Veien videre

Får du tilsagn om kommunalt tilskudd må du i tillegg søke om godkjenning av barnehagen etter Barnehageloven § 10. Se tjenesten Ordinær barnehage - etablering, drift og godkjenning.

Lover og regler

Barnehageloven § 14 regulerer kommunalt tilskudd. For barnehageplasser som blir etablerert etter 1. januar 2011, er det kommunen som avgjør om det blir gitt kommunalt tilskudd.

Justerte retningslinjer for kommunalt tilskudd 

Retningslinjene for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble justert i Barnehagebruksplanen 2016-2030. Det er et krav at tomten er egnet og regulert til barnehageformål, at søker har eierrettigheter til tomten og kan legge frem en finansieringsplan.   

Kommunen gir tilsagn om tilskudd for et konkret areal og fra en bestemt dato. Dersom barnehagen ikke er åpnet innen seks måneder fra den datoen det ble innvilget tilskudd, faller tilskuddet bort. Tiltakshaver skal skriftlig oppdatere status på fremdrift kvartalsvis eller ved betydelige endringer i fremdriftsplan etter å ha fått tilsagn om tilskudd. Den skriftlige oppdateringen skal du sende til Bergen kommune, ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontaktinformasjon

Kontakt Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.
Telefon: 55 56 55 56
E-post: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Nøstegaten 58A

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søk kommunalt tilskudd til barnehager