Gå tilbake til:
Du er her:

Før åpning skal barnehagelokaler ha ferdigbefaring av Miljørettet helsevern. Hovedmålet med ferdigbefaringen er å vurdere forhold som kan medføre helseskader. Dersom vi avdekker fare for helseskader, må dette rettes opp før barnehagen kan åpne.

Når må du ha ferdigbefaring?

Ferdigbefaring skal utføres når barnehager er nye, når det skal tas i bruk nye arealer (for eksempel tilbygg, omdisponering av personal- og lekeareal eller midlertidige lokaler), når det gjøres endringer i leke- og oppholdsareal og når det gjøres vesentlige rehabiliteringer.

Ferdigbefaring skal gjennomføres minimum to uker før åpning, og da skal barnehagen være ferdigstilt og møblert.

Det er avdelingen Miljørettet helsevern som gjennomfører befaringen. Vi forsøker å ha ferdigbefaring sammen med myndighet etter barnehageloven, som i Bergen kommune er Fagavdeling barnehage.

Dette ser vi på under befaring

Ved ferdigbefaring ser vi på barnehagens inne- og utemiljø, og snakker med styrer om barnehagens internkontrollsystem som skal sikre at barnas arbeidsmiljø ivaretas.

Dersom det er en helt ny barnehage, kan tilsynet med internkontrollsystemet gjøres senere. Ferdigbefaring er en del av prosessen for å få helseverngodkjenning. Du kan lese om hele prosessen her.

Miljørettet helsevern fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriften krever at barnehagen har helseverngodkjenning før åpning. Dette er av praktiske årsaker ikke alltid mulig, så i stedet får barnehagen en skriftlig tilbakemelding på om barnehagen kan åpne eller ikke.

For søknad om ferdigbefaring, send e-post til mhv@bergen.kommune.no. Foreslå gjerne et ønsket tidsrom for ferdigbefaring.

Vi forsøker å svare innen en uke. Dersom det haster, kan du også ringe oss.

Rapport etter kontroll av lekeplassutstyr må legges ved søknaden, eventuelt må dere gi oss en kopi av rapporten på befaringen.