Gå tilbake til:
Du er her:

I Bergen kommune er det Barnehagemyndigheten ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett som fører tilsyn med at barnehagens pedagogiske tilbud er i tråd med Lov om barnehager.

Barnehagemyndighetens mandat (Lover og retningslinjer)

Som lokal Barnehagemyndighet skal kommunen gi veiledning og påse at hele barnehagesektoren i Bergen drives i samsvar med gjeldende regelverk (jfr. barnehageloven § 10). Loven pålegger kommunen å føre tilsyn med barnehagene i kommunen (jfr. barnehageloven §  53. om kommunens tilsyn med barnehagene) og kommunen kan pålegge barnehagene å rette uforsvarlige eller ulovlige forhold.

Barnehagens samfunnsmandat er regulert gjennom Lov om barnehager (barnehageloven) med forskrifter.  Forskrift om Rammeplan for barnehagen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.

Gjelder klagen/bekymringen forhold som omhandler barnas helse, miljø og sikkerhet, må du ta kontakt med Miljørettet helsevern.

Hva kan jeg gjøre før jeg sender inn klage

Du bør som hovedregel ta opp bekymringen eller klagen med pedagogisk leder eller styrer, før du eventuelt sender den til barnehagemyndigheten. Å løse en sak på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter. Dere kan også ta opp generelle problemstillinger i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Dersom dette ikke løser problemstillingen, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten.

Hva kan jeg klage på?

Det er barnehagens oppgave å ivareta alle barns behov for omsorg, lek, læring og danning i samarbeid med barnets hjem. Personalet i barnehagen skal møte barn og foreldre med tillit og respekt. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for vennskap og felleskap.

Her er noen eksempler på tema som kan være bakgrunn for klage:

  • Uheldig samspill mellom barn
  • Barn som over tid ikke deltar i lek
  • Vanskelig samarbeid med barnehagen
  • Manglende informasjon om barnet ditt
  • Manglende pedagogisk innhold
  • Barns manglende mulighet til å påvirke barnehagehverdagen sin
  • Lite utfordrende og stimulerende leke- og læringsmiljø både ute og inne
  • Stor utskiftning av personalet over tid

Hvordan kan jeg klage

Du kan klage eller sende en bekymringsmelding ved å benytte elektronisk skjema som du finner på denne siden.

Innholdet i bekymringsmeldinger vil bli formidlet til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. Hvis du ønsker at navn og opplysninger skal anonymiseres, må dette fremkomme tydelig i bekymringsmeldingen. 
E-poster kan ikke inneholde personopplysninger, og vi ber derfor alle benytte klageskjemaet.

Har du spørsmål knyttet til å fylle ut klageskjemaet, ta kontakt på e-post: barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

Hva skjer med klagen min

Når barnehagemyndigheten mottar klagen vurderer vi først om innholdet er omfattet av barnehageloven med forskrifter. Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper.

Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger vil saken unntas offentligheten. Dette hindrer ikke at saken kan komme i media, men all sensitiv informasjon blir fjernet.
Vurderer barnehagemyndigheten å føre tilsyn, har barnehagen som part i saken rett til å bli gjort kjent med klagens innhold. Etter tilsynet mottar barnehage en rapport. Avdekker barnehagemyndigheten brudd på barnehageloven og forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting. Du som klager vil bli orientert om utfallet i saken.

 

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Klageskjema