Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehageeier kan ved særlige tilfeller søke kommunen om midlertidig dispensasjon. Barnehagemyndigheten kan innvilge dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning, eller fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for inntil ett år.

Søknadsprosess

Kommunen er lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven § 10. om barnehagemyndighetens annsvarI Bergen kommune er det barnehagemyndigheten ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett som innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. Barnehageeier/styrer kan søke midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning eller midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter. For å søke om dispensasjon må du benytte vedlagte søknadsskjema.

Søknadsfrist

Barnehageeier sender søknad om midlertidig dispensasjon til barnehagemyndigheten når barnehagens tiltak for å oppfylle norm om pedagogisk bemanning (§2 eller §3) ikke har ført frem. Søknaden blir behandlet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser etter § 11 a. Dispensasjonen trer tidligst i kraft fra barnehagemyndighetens vedtaksdato.

Vedlegg

Du må dokumentere en søknad om midlertidig dispensasjon. Det er krav til ulike vedlegg avhengig av om du søker etter forskriftens § 2. eller § 3. I søknadsskjemaet finner du informasjon om hvilke dokumenter du må legge ved.

Vedtak

Barnehagemyndigheten gjør et skriftlig enkeltvedtak når de innvilger eller avslår en søknad om midlertidig dispensasjon. Enkeltvedtak gir begrunnelser for hvorfor søknaden om midlertidig dispensasjon er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått. Vilkårene gjelder uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehageeier som har søkt om dispensasjon.

Et enkeltvedtak skal følge reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter.

Klagemulighet

Du kan klage på et enkeltvedtak. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Du må begrunne hvorfor du klager på vedtaket.

Klagen sender du til barnehagemyndigheten for forberedelse og vurdering. De kan oppheve eller endre avgjørelsen. Opprettholder barnehagemyndigheten helt eller delvis vedtaket, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Vestland der endelig vedtak blir fattet.

 

Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning etter § 2.

I forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
§ 1. Norm for pedagogisk bemanning står det: «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år».

Etter § 2. i forskriften kan kommunen innvilge dispensasjon fra § 1. «for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.»

 Kriterier som søknaden blir vurdert etter

 • Barnegruppenes sammensetning og behov.
 • Barnehagens fysiske miljø (ute- og innearealer).
 • Barnehagens totalbemanning.
 • Personalets samlete kompetanse.
 • Uttalelsen fra samarbeidsutvalget.
 • Barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen.

 Krav om vedlegg

 • Oversikt over totalbemanning.
 • En uttalelse fra samarbeidsutvalget.

 Kommunens vilkår

 • Barnehagens plan for å komme i tråd med pedagogisk bemanning.

Søknadsskjema

Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning.

 

Dispensasjon fra utdanningskravet og krav om norskferdigheter etter § 3.

I forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 1 Norm for pedagogisk bemanning står: «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år».

Etter § 3. i forskriften kan «Kommunen innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.»

 Kriterier søknaden blir vurdert etter

 • Stillingen har vært offentlig utlyst i medier og digitale plattformer der det er naturlig å nå mulige søkere.
 • Utlysningsteksten gir nødvendig informasjon til aktuelle søkere.
 • Kvalifiserte søkere har fått tilbud om stillingen.
 • Det har ikke meldt seg kvalifiserte søkere.
 • Kompetanse og erfaring til den det blir søkt om dispensasjon for.
 • Eier og styrer sin begrunnelse for den de søker om dispensasjon for.
 • Hvor sannsynlig det er at barnehagen vil få ansatt en kvalifisert søker innen rimelig tid.
 • Norskferdigheter.
 • Barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen.

 Krav om vedlegg

 • Utlysningsteksten som er brukt i annonse til den aktuelle stillingen.

 Kommunens vilkår

 • Regelmessig veiledning til den dere søker dispensasjon for.
 • Dere må sende en plan for veiledning til barnehagemyndigheten etter at dispensasjon er innvilget.
 • En dispensasjon blir gitt til en bestemt person i en bestemt barnehage.

Søknadsskjema

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Barnehagemyndigheten
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Postboks 7700
5020 Bergen

E-post:barnehagemyndighet@bergen.kommune.no
Telefon sentralbord: 55565556

Nyttig innhold