Gå tilbake til:
Du er her:

“Der ungdommen er“ (DUE) er et tiltak for barn og ungdom opp til 23 år, som trenger ekstra hjelp og støtte. Hvis du har det vanskelig hjemme, har psykiske vansker, rusproblemer eller mangler bolig, kan du søke om å få hjelp hos oss. Du får en egen kontaktperson.

Hvem er vi?

Det er Utekontakten i Bergen kommune som er ansvarlig for DUE-tiltaket. Utekontakten legger til rette for at utsatte barn og ungdom skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tilbud om oppfølging i eget nærmiljø.DUE er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Hvem kan søke hjelp hos oss?

Aktuelle barn og ungdommer må være hjemmehørende i Bergen kommune, være under 23 år og oppfylle ett eller flere av følgende kriterier: 

  • Står i fare for å utvikle problematikk som kvalifiserer til opphold i institusjon.
  • Trenger videre oppfølging etter endt opphold i barnevernstiltak, institusjon eller fengsel.
  • Har behov for behandling for rusmiddelavhengighet og/eller psykiske vansker
  • Mangler bolig eller har behov for oppfølging i bolig.
  • Mangler et meningsfullt aktivitetstilbud på dagtid

Slik søker du

Kontakt barnevernet eller NAV kommune. Etter vurdering av hjelpebehov sender barnevernet eller NAV kommune søknad til DUE-tiltaket.

Finn barnevernet i din bydel:

Saksbehandling

Ved ledig plass i tiltaket innkalles det til en informasjonssamtale der du, NAV/barnevernet og DUE deltar. Videre blir det kalt inn til en kartleggingssamtale. Målsetningen med prosessen er å:

  • Avklare om DUE er riktig tiltak

  • Avklare ønsker og behov for oppfølging.

  • Avklare ønsker og behov med tanke på valg av koordinator.

Etter kartlegging sendes skriftlig svar til NAV/barnevern. Dersom du får tilbud om plass, får du samtidig oppstartsdato og innkalling til oppstartsmøte der du får møte din kontaktperson/koordinator.

For mer informasjon:

Cecilie Nilsen / avdelingsleder
Tlf. 55 56 86 13 / 40903810
E-post: Cecilie.Nilsen@bergen.kommune.no