Gå tilbake til:
Du er her:

Familieråd er et møte hvor familie og nettverk diskuterer en vanskelig eller krevende situasjon i familien. Det er mange slags problemer og utfordringer vi håndterer med familieråd, for eksempel sykdom, skoleskulk og samlivsbrudd. Barn og unge i alle aldersgrupper kan ha nytte av familieråd.

Slik gjør vi det

Vårt utgangspunkt er at det er du og din familie som best vet hva som er vanskelig. Familieråd viser gode resultater. Barn, ungdom og familier som har forsøkt dette, anbefaler ofte andre å ta imot tilbudet.

Familien samles med slekt og andre personer som er av betydning for barnet, for å drøfte seg frem til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon.

En uavhengig koordinator får hovedansvaret for å forberede og lede deler av familierådet. Møtet gjennomføres systematisk og med en konkret målsetning.

Familierådets fem prinsipper

1. Barnets medvirkning. Barnets rett til å bli hørt og å uttale seg om beslutninger som vedrører dem, skal ivaretas ved at det velges en støtteperson for barnet, fra barnets eget nettverk.

2. Den utvidede familie blir invitert til familieråd. Dette inkluderer kjernefamilien, slekt og andre som har betydning for barnet.

3. Familien får bistand av en nøytral koordinator til å planlegge og gjennomføre familierådet.

4. I den andre delen av familierådet drøfter den utvidede familien saken, uten at de profesjonelle er til stede.5. Familiens drøftinger skal munne ut i en handlingsplan.

Slik søker du

Kontakt Barne- og familietjenesten der du bor dersom du mener dette kan være noe for deg og din familie.

Familier som er i kontakt med barnevernet, kan når som helst be om å få prøve familieråd.

Klage på avslag

Du kan klage dersom du mener du ikke har fått hjelpen du har behov for eller du mener det er gjort feil.

Slik klager du
Henvend deg til den som er din kontaktperson i tjenesten (kursleder, veileder e.l.). Du kan også ta kontakt med leder i Barne- og familiehjelpen i din bydel. Du kan klage både muntlig og skriftlig. Tar du kontakt muntlig, skal den du snakker med skrive ned klagen. Forklar hvorfor du er misfornøyd.

Dersom klagen gjelder brudd på helselovene og vi ikke gir deg medhold i den, skal den behandles av Fylkesmannen i Hordaland, Helse- og sosialavdelinga. Vi sender da klagesaken videre dit.

Hvis du trenger veiledning i hvordan du skal skrive klagen, har Barne- og familiehjelpen plikt til å hjelpe deg med det.

Bergen kommune har et eget byombud, som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du mener Barne- og familiehjelpen eller andre i kommunen har begått feil eller urett mot deg.

Kontakt Byombudet: 
Tlf:55 56 64 04 / byombudet@bergen.kommune.no

Lover og retningslinjer

Familieråd er en beslutningsmetode og ivaretar medvirkning og medbestemmelse fra barn og voksne i familien, blant annet barns rett til å bli hørt. I et familieråd vil foreldre og barn bli bedt om å gi sitt samtykke til at fagpersoner som deltar rådet, blir fritatt fra taushetsplikten om de emner familierådet skal handle om.

Bergen kommune tilbyr familieråd både i barnevernet og i barne- og familietjenesten.

For familieråd i barnevernet gjelder lov om barnevernstjenester.

For familieråd i barne- og familietjenesten (helsestasjoner og Barne- og familiehjelpen) gjelder helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og forvaltningsloven.

Lover