Gå tilbake til:
Du er her:

Familieråd er et tilbud til barn og ungdom som har kommet i kontakt med hjelpeapparatet av ulike grunner. Det kan være problemer hjemme, på skolen eller i fritiden.

Det er det offentlige som har ansvar for regien, mens innholdet i familierådet er det barnet/ungdommen, familien og nettverket som har.

Slik gjør vi det

Gjennomføring av familieråd

Familien må samtykke til familieråd, og skal være med på å lage spørsmålene som familierådet skal besvar. 

Familieråd består av to eller flere møter. Møtet gjennomføres systematisk med en konkret målsetning. I familierådet samles familie og andre viktige personer for barnet, for å drøfte seg frem til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon. 

I arbeidet med å planlegge og gjennomføre familierådet engasjeres en nøytral koordinator, som ikke har kjennskap til familien fra tidligere og som ikke skal mene noe om det faglige innholdet. Bergen kommune har egne koordinatorer som jobber med familieråd.

 

Familierådets fem prinsipper

1. Barnets medvirkning. Barn har rett til å bli hørt og uttale seg om beslutninger som vedrører dem. 

2. Familie og nettverk inviteres til familieråd. 

3. Familien får bistand av en nøytral koordinator til å planlegge og gjennomføre familierådet.

4. I familierådet drøfter familie og nettverk spørsmålene, uten at de profesjonelle er til stede.

5. Familie/nettverk lager i møtet en handlingsplan.

 

Ønsker du familieråd?

Kontakt Barne- og familietjenesten der du bor dersom du mener dette kan være noe for deg og din familie.

Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane

Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad

Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda

Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg

Familier i kontakt med barnevernet, kan når som helst be om å få prøve familieråd.

 

Klage på avslag

Du kan klage dersom du mener du ikke har fått hjelpen du har behov for eller du mener det er gjort feil.

Slik klager du
Henvend deg til den som er din kontaktperson i tjenesten (kursleder, veileder e.l.). Du kan også ta kontakt med leder i Barne- og familiehjelpen i din bydel. Du kan klage både muntlig og skriftlig. Tar du kontakt muntlig, skal den du snakker med skrive ned klagen. Forklar hvorfor du er misfornøyd.

Dersom klagen gjelder brudd på helselovene og vi ikke gir deg medhold i den, skal den behandles av Fylkesmannen i Hordaland, Helse- og sosialavdelinga. Vi sender da klagesaken videre dit.

Hvis du trenger veiledning i hvordan du skal skrive klagen, har Barne- og familiehjelpen plikt til å hjelpe deg med det.

Bergen kommune har et eget byombud, som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du mener Barne- og familiehjelpen eller andre i kommunen har begått feil eller urett mot deg.

Kontakt Byombudet: 
Tlf:55 56 64 04 / byombudet@bergen.kommune.no

Lover og retningslinjer

Familieråd er en beslutningsmetode og ivaretar medvirkning og medbestemmelse fra barn og voksne i familien, blant annet barns rett til å bli hørt. I et familieråd vil foreldre og barn bli bedt om å gi sitt samtykke til at fagpersoner som deltar rådet, blir fritatt fra taushetsplikten om de emner familierådet skal handle om.

Bergen kommune tilbyr familieråd både i barnevernet og i barne- og familietjenesten.

For familieråd i barnevernet gjelder lov om barnevernstjenester.

For familieråd i barne- og familietjenesten (helsestasjoner og Barne- og familiehjelpen) gjelder helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og forvaltningsloven.

Lover