Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har 91 kommunale barnehager. På denne siden finner du informasjon om de kommunale barnehagene, samt lenke til hver barnehage sin hjemmeside.

.
.

De kommunale barnehagene i Bergen jobber ut ifra et felles verdigrunnlag. Verdiene våre er: 

Varme

  • Vi gir omsorg og trygghet. I møtet med barn skal vår hjertevarme gi næring og vekstmulighet.

Ser barnet

  • Vi ser det enkelte barnets egenverdi. Barnet gis gode betingelser for læring og utvikling, basert på anerkjennende relasjon og kommunikasjon i møte med profesjonelle voksne.

Inkluderende

  • Vi skaper gode fellesskap, der barna blir sett, bekreftet og anerkjent. Det enkelte barn skal oppleve gleden av å tilhøre små og store fellesskap, og få oppleve likeverd og kulturelt mangfold.

Verdiene er utarbeidet i tråd med Rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet) og Bergen kommunes overordnede verdigrunnlag.

Pxhere
PxHere

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. 

Alle kommunale barnehager i Bergen har felles vedtekter. Vedtektene inneholder blant annet opplysninger om eierforhold, formål, opptak,  åpningstider, foreldrebetaling, ferie, permisjon og oppsigelsestid. 

 Vedtekter for kommunale barnehager i Bergen, gjeldende fra 0103.2022 .

Bergen kommune
Bergen kommune

"Sammen for kvalitet - Lek og læring" er kvalitetsutviklingsplanen for Bergen kommune sine barnehager. Planen viser barnehagens kontinuerlige, systematiske og forpliktende arbeid med barns lek, omsorg, læring og danning.

Grunnlag for livslang læring

I kvalitetsutviklingsplanen blir hovedsatsingsområdet "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre" synliggjort og utdypet ut fra to perspektiv, som må ses i sammenheng:

  • Barns grunnlag for livslang læring, som tilknytning, vennskap og fellesskap, mangfold, barns medvirkning, lek og barns læring.
  • Personalets kompetanse og tilrettelegging for barns medvirkning, lekemiljø, læringsmiljø og overganger, arbeid med psykososialt miljø samt foreldresamarbeid og foreldremedvirkning.

Planen viser strategier og forpliktende tiltak på eiernivå og barnehagenivå knyttet til hovedsatsingsområdet. Språk, matematikk og pedagogisk relasjonskompetanse videreføres fra forrige kvalitetsutviklingsplan.

Kvalitetsutviklingsplan: Sammen for kvalitet - Lek og læring

Bilde: Illustrasjon
Illustrasjon Skyfritt
Bilde: Illustrasjon

Skyfritt er Bergen kommune sin plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

Vi vil at alle som vokser opp i Bergen skal trives, få muligheter til å  utvikle seg og føle seg inkludert. Her kan du lese mer om planen Skyfitt.

Hvordan vi skal melde fra om mobbing og krenkelser er oversatt til flere språk. 

PxHere
PxHere

Før barnet ditt begynner i barnehage, skal du legge frem erklæring om barnets helse til barnehagen, slik at barnehagen kan legge forholdene til rette for barnet (Lov om barnehager §50). 

Frist og kriterier

Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan du selv gi erklæringen. 

Skjema: Erklæring om barnets helse 
Skjemaet kan også fås i barnehagen.

  • Erklæringen skal foreligge før barnet begynner i barnehagen.
  • Erklæringen må ikke være eldre enn et halvt år.
  • Du leverer erklæringen til styrer i barnehagen der barnet skal begynne.

Lover og regler

Ved spørsmål kan du kontakte: Etat.barnehage@bergen.kommune.no

PxHere
PxHere
Bilde: PxHere

Barn under opplæringspliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Foresatte søker. Barnehagens styrer eller pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) bistår. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp. 

Her kan du lese mer

PxHere
PxHere

barnehagefakta.no  kan du søke etter barnehager og finne informasjon om dem. Nettsiden er i regi av Utdanningsdirektoratet.