Gå tilbake til:
Du er her:

Prisen blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Hel plass på SFO koster 2.830 kr for 2. til 4. trinn. For elever på 1. trinn koster hel plass 580 kr. Redusert plass for elever på 1. trinn er gratis for alle. 

Matpenger faktureres med 280 kr per måned. 

 

Den måneden eleven begynner på SFO, får du faktura fra den 1. i måneden. Se i søknadsportalen eller ta kontakt med din skole for å få vite hvilke plasstyper skolen har. Betalingen blir fakturert elleve ganger per år. Juli er betalingsfri måned. 

Det faktureres hver måned for opphold (plasstype) og mat. 

For eksempel; for en elev på hel plass på SFO i 2. trinn vil du betale 2.830 kr for opphold og 280 kr for mat. Til sammen blir det 3.110 kr å betale. 

Priser og plasstyper for 2022/2023:

 • Hel plass: Tilbud innenfor hele SFO sin åpningstid. Alle langdager (undervisningsfrie dager) er inkludert. 

  Pris per måned:  2.830 kr for elever på 2. til 4. trinn.
  580 kr for elever på 1. trinn. 
   
 • Redusert plass: Inntil 60% av hel plass på ordinære dager og langdager (undervisningsfrie dager). Skolene kan selv avgjøre hvordan oppholdstiden kan benyttes med utgangspunkt i lokale forhold.

  Pris per måned: 2.250 kr for elever på 2. til 4. trinnet. 
  Gratis for elever på 1. trinn fra skoleåret 2022/2023.
   
 • Morgen plass: Fra SFO åpner om morgenen til undervisning starter. Langdager (undervisningsfrie dager) er ikke inkludert. 

  Pris per måned: 1.060 kr for elever på 2. til 4. trinn.
  Gratis for elever på 1. trinn. 
   
 • Dagplass. Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe et kortvarig behov, for eksempel ved sykdom eller hendelser som du ikke kan planlegge. Dette skal ikke ha varighet utover noen dager. 

  Pris per dag: 325 kr.
   

Matpenger

Matpenger utgjør 280 kroner per måned. Matpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen. Beløpet er det samme selv om du har redusert foreldrebetaling i SFO. For morgenplass og dagplass trenger du ikke å betale matpenger.

Husholdninger med samlet skattepliktig inntekt under 518 833 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Det finnes tre ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i SFO:

Inntektsmoderasjon som sikrer at foreldrebetalingen maksimalt utgjør 6 prosent av husholdningens skattepliktige inntekt.

Søskenmoderasjon som gir familier med mer enn to barn i SFO 25 prosent reduksjon i foreldrebetalingen fra og med barn nummer tre.

Gratisplass på SFO som gir barn i 1. klasse rett til en gratis SFO-plass dersom husholdningens skattepliktige inntekt er under 350 000 kroner.

Du kan finne mer informasjon om disse tre ordningene og om hvordan du går frem for å søke via denne lenken: Redusert foreldrebetaling i SFO

SFO-plasser blir fakturert etterskuddsvis. Det betyr at fakturaen blir sendt ut på slutten av måneden med betalingsfrist i midten av den påfølgende måneden.

Dessverre kan det av og til oppstå feil i våre systemer. Hvor du må henvende deg når feil har oppstått avhenger av hva slags type feil det dreier seg om.

Dersom du har blitt fakturert for en feil plasstype eller at at det er en feil i start- eller stoppdato, kan det hende at ditt barn ligger feilregistrert i vårt fagsystem. Da må du ta kontakt med din SFO-leder. Det er  SFO-leder som vedlikeholder informasjon om hvilken plasstype ditt barn har, og når barnet har startet eller sluttet. SFO-leder vil korrigere plasstypen og/eller start- og stoppdato i systemet, og deretter sende beskjed til Skolebetaling om hvilket beløp som må korrigeres. 

Dersom fakturaen skulle vært delt mellom deg og en annen, eller i sin helhet sendt til en annen mottaker, må du benytte skjemaet for endring av fakturamottaker som du finner via lenken: Endre fakturamottaker

Mer informasjon finner du under i avsnittet "Endring og av fakturamottaker og deling av faktura".

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato, så er svaret ja. For å unngå purringer senere er det viktig at du betaler det beløpet som står på den mottatte fakturaen. Feilen vil bli korrigert på neste faktura og da komme som et fradrag eller et tillegg. Summen av de 2 fakturaene sett under ett vil dermed være korrekt.

I det tilfellet hvor ditt barn ikke lenger går i SFO og du dermed ikke kommer til å motta flere SFO-fakturaer, så vil det lages og sendes ut en kreditnota som utligner det feilfakturerte beløpet. Med mindre du har barn i kommunal barnehage som du fortsatt vil bli fakturert for, trenger du da ikke å betale den mottatte fakturaen.

Hvis feilen gjelder moderasjoner så vil fremgangsmåten bli avtalt med Skolebetaling. Avhengig av det beløpet feilen utgjør vil fremgangsmåten enten være som over, eller så vil det blir laget en kreditnota som du kan trekke fra ved betaling av den mottatte fakturaen.

Hvis feilen gjelder feil fakturamottaker vil fakturaen bli kreditert helt eller delvis, og ny faktura eller delt faktura bli sendt til rett mottaker ved neste fakturering. Vær da oppmerksom på at den neste fakturaen til rett mottaker da også vil inneholde det som skulle ha vært fakturert måneden før.

Søknad om moderasjon gjelder fra måneden etter at søknaden er sendt inn. Det betyr at hvis du sendte inn din søknad om redusert foreldrebetaling  i SFO i samme måned som du har mottatt faktura for, så vil du først se den reduserte foreldrebetalingen på neste måneds faktura.

Dersom du har en avtale med egen bank om digital betaling, vil du ikke motta fakturaen i brevpost, men i egen nettbank. Du kan også finne oversikt over dine fakturaer på Min side (du finner lenke øverst til høyre).

Dersom du ikke har mottatt faktura, kan det skyldes at ditt barn eller foresatte ikke er riktig registrert i vårt fagsystem. Du må da kontakte din skole for å sjekke at barnet ditt faktisk er registrert med plass i fagsystemet.

Skolen vil korrigere dataene i fagsystemet og feilen vil bli korrigert ved neste fakturering. 

Reglene for oppsigelse av SFO-plass er regulert i Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordninger. Oppsigelse må skje skriftlig med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1.april må det betales til og med juni måned. 

Du kan lese mer om oppsigelse av plass/endring av plass via denne lenken Skolefritidsordning - SFO

Dersom du har sagt opp plassen og likevel mottar faktura etter at oppsigelsestiden er over, kan det hende at oppsigelsen ikke er blitt korrekt registrert i vårt fagsystem. Du må da ta kontakt med din SFO-leder som vil rette opp i feilregistreringen og melde videre  internt slik at fakturaen blir kreditert. 

Det er den som skal motta faktura 100% eller 50%, som må logge på via ID-porten og fyller ut skjema. I skjema angir du hvilke barn det gjelder, om du skal betale hele faktura (100%) eller 50%, om det gjelder plass i SFO eller barnehage og navn på barnehagen eller skolen.

Meldingen blir sendt til og behandlet sentralt i byrådsavdelingen, ikke på den enkelte barnehage eller SFO.

Endre fakturamottaker

 

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Endre fakturamottaker