Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldre og pårørende kan gå sammen om å opprette private boligprosjekter slik at deres voksne barn med funksjons- eller utviklingshemming kan få egen bolig. Bergen kommune kan legge til rette for hjelp og oppfølging. Derfor er det viktig å involvere kommunen tidlig.

Om samarbeid mellom kommunen og beboere/pårørende

Vår erfaring er at samlokaliserte boliger fungerer best med rundt åtte beboere. Avhengig av beboers hjelpebehov, ønsker Bergen kommune å kjøpe en egnet leilighet som kan være arbeidsrom for våre ansatte. For å sikre at vi kan kjøpe lokaler som er tilpasset bemanningsbehov og tjenestene beboeren har rett på, ønsker kommunen å bli tidlig involvert.

Hvor store og hvilken type arbeidsrom kommunen trenger, avhenger av det samlede hjelpebehovet til beboerne. For å kunne vurdere hjelpebehovet og sikre rett bemanning trenger kommunen fullmakt fra alle foreldre/pårørende.

Vi ber derfor om dere fyller ut skjemaene under og sender til Bergen kommune så snart flere går sammen og er interessert i å kjøpe samlokaliserte boliger.

Personer som flytter inn i privat bolig, blir tatt av venteliste for plass i kommunalt bofellesskap. Dersom du bor i privat bolig, men av ulike grunner har behov for å flytte til et kommunalt bofellesskap, må du sende ny søknad til Etat for vurdering og rehabilitering: 

Klikk her for å lese mer  om kommunalt bofellesskap

Skjema og kontaktinformasjon

  • Kontakt kommunen tidligst mulig for gode råd og hjelp i prosessen.
  • For at kommunen skal kunne vurdere bemanningsbehov trenger vi fullmakt fra foreldre eller pårørende til å se på hjelpebehovet.

Skjemaene sender du til Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Tjenestebase for ansatte i helse og omsorg

Når nye private boligprosjekter etableres, og Bergen kommune finner det hensiktsmessig å etablere en tjenestebase, skal kommunen som hovedregel kjøpe arealene som utgjør tjenestebasen.

Tjenestebasen skal inneholde nødvendige arealer for personal. Er det mulighet for det, vil vi kunne invitere beboere inn til aktiviteter i vår tjenestebase. Dette kan være felles måltider og andre sosiale tilstelninger.

Kommunen vil imidlertid ikke ha tilgjengelig fellesarealer og tjenestebasen vil dermed ikke kunne brukes som fellesområde for beboere. Beboerne står fritt til å etablere fellesarealer dersom de ønsker dette, men må da finansiere dette selv.

Dersom 80 prosent av beboerne har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, vil Bergen kommune opprette tjenestebase.
Det kan også være aktuelt med en tjenestebase dersom færre enn 80 prosent har behov for slike tjenester, men dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Se også byrådssaken om regelverket.

MVA-kompensasjon

Dere som etablerer og bor i private samlokaliserte boliger, kan få tilbake merverdiavgiftene både på oppføring og drift dersom visse kriterier er oppfylt.

Ett av kriteriene er at 80 prosent av beboerne må ha innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Etter forskrift om MVA-kompensasjon er heldøgns helse- og omsorgstjenester definert som tjenester som ytes jevnlig av hjemmetjenestene. 

Se byrådssaken for mer informasjon om de økonomiske sidene ved private samlokaliserte boliger. 80 prosent-regelen er særlig nevnt i punkt 2.3 og 2.4.

Startlån

Ved etablering av privat samlokaliserte boliger for personer med funksjons- eller utviklingshemming kan beboere søke om startlån. 

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker.