Gå tilbake til:
Du er her:
Startlån

Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøkter og egnet bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Startlån kan óg bli gitt til refinansiering av gjeld og til utbedring og tilpasning av bolig.

Varig økonomiske vanskeligstilte kan søke tilskudd til etablering og tilpasning.

Kriterier og vilkår for å søke startlån

Målgruppen for startlån er de som ikke kan få lån, eller har langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lån, i vanlig bank. Dette kan være:

 • økonomisk vanskeligstilte husstander
 • barnefamilier med lav inntekt
 • enslige forsørgere
 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • flyktninger (kan søke uten å værer norsk statsborger)
 • personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Manglende egenkapital for å kunne få lån i bank er ikke i seg selv tilstrekkelig for å få Startlån.

Innvilgelse av startlån krever at husstanden har en brutto årsinntekt som er under veiledende inntektsgrenser (se brosjyre). 

Inntektsmuligheten relatert til helse og livssituasjon må være utnyttet fullt ut.

Du må benytte deg av muligheten til å spare dersom du har økonomi til det etter at alle nødvendige utgifter til livsopphold er dekket. 

Husstandens inntekt må være stabil og forutsigbar over tid. Husstanden må ha betjeningsevne for lån til bolig etter at utgifter til livsopphold og øvrige utgifter er dekket.

Kommunen tilbyr hel- eller delfinansiering. Lånemulighet i bank skal benyttes.

Boligen må ligge i Bergen kommune, og være godkjent som helårsbolig. Det er en forutsetning at du selv bor i boligen. Ved utflytting må du innfri lånet.

Startlån kan bli gitt til kjøp av egnet og nøktern bolig, med maksimal låneutmåling på inntil 2.500.000 kroner. Boligens verdi eller kjøpesum kan ikke overstige 2 750 000 kroner. Dette er inkludert andel fellesgjeld selv om deler av kjøpesummen blir lånt eller dekket av egenkapital.

Kjøpesum må ikke overstige takst eller prisantydning med mer enn 15 prosent. Har boligen behov for utbedring kan kjøpesummen ikke overstige takst eller prisantydning.

Vi forutsetter at egenkapital over 50.000 kroner blir benyttet til kjøp av bolig.

Startlån kan også bli gitt til refinansiering av gjeld hvis du står i fare for å miste boligen. Det samme gjelder til utbedring og tilpasning av bolig som er nødvendig for å bli boende i boligen. For eksempel på grunn av redusert funksjonsevne.

Startlånet kan du nedbetale over inntil 30 år. Du kan velge flytende eller fast rente. Renten følger Husbankens rentefot tillagt 0,25 prosent. Lånet blir ikke gitt med avdragsfritak.

Etableringsgebyr er for tiden 0,5 prosent av lånebeløpet, maksimalt 2.500 kroner. Termingebyret er for tiden på 45 kroner.

I særlige tilfeller kan lånet bli innvilget med 50 års nedbetalingstid.

Du finner lånekalkulator på Husbankens nettside. Bergen kommune bruker for tiden en kalkulasjonsrente på 5,5 prosent.

Varig økonomiske vanskeligstilte husstander kan bli innvilget  etableringstilskudd, slik at de sammen med startlån, kan få mulighet til å kjøpe seg eller beholde en egnet og nøktern bolig.

Tilskudd kan også bli gitt til nødvendige tilpasninger i hjemmet på grunn av redusert funksjonsevne.

Tilskudd er strengt behovsprøvd

Etableringstilskudd er rente og avdragsfritt og nedskrives med 5 prosent per hele år som låntaker bor i boligen.

Tilskudd til tilpasning nedskrives med 10 prosent per hele år.

 

Søknadsprosessen og frister

Det er ingen søknadsfrist og søknadene blir behandlet fortløpende.

Du kan søke om startlån på to måter. Vi ønker helst at du søker elektronisk via lenke på Husbankens sin hjemmeside.

Kan du ikke søke elektronisk fordi du har verge eller ikke har bankID eller tilsvarende må du søke på papirskjema. Det sender eller leverer du til Boligetaten. Papirskjema finner du på Husbanken sin hjemmeside.

Link til Husbanken finner du nederst på siden.

Alle medlemmer i husstanden må fremkomme i søknaden. Ektefeller og samboere må søke sammen. Dette selv om dere ikke bor sammen på søknadstidspunktet.

Du kan ikke søke om startlån sammen med søsken, foreldre eller andre voksne som du ikke kan anses for å leve i et ekteskapslignende forhold med.

Du må oppgi og dokumentere alle inntekter, faste utgifter og formuesforhold. Det samme gjelder andre opplysninger som belyser den økonomiske og sosiale situasjonen din. Dette gjelder også fremtidige endringer.

Foreligger det særlige boligsosiale forhold må du angi dette i søknaden under særlige opplysninger. Dette må du også dokumentere.

Er søknaden mangelfull må vi innhente flere opplysninger og dokumentasjon før vi kan behandle den.

Se veiledning til søknad om startlån og tilskudd for hvilken dokumentasjon som er nødvendig.

Vedtak blir fattet i henhold til gjeldende regler.

 

Saksbehandling av søknad om startlån

Når søknaden er mottatt hos Boligetaten blir det sendt ut et brev om at søknaden er mottatt, og en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Er det behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, vil det bli sendt ut et brev om dette.

Får vi ikke inn tilstrekkelig dokumentasjon innen rimelig tid etter at brevet er sendt ut, vil søknaden bli avvist.

Når søknaden er tilstrekkelig dokumentert, blir det fattet et vedtak.

Er vilkårene for å få startlån oppfylt vil det bli fattet et vedtak med en forhåndsgodkjenning som angir hva du kan få låne. Først da kan du begynne å se etter bolig og legge inn bud. Er du usikker om budet vil bli akseptert av Boligetaten, er det viktig å kontakte Boligetaten på forhånd.

Har du en konkret bolig som du ønsker å kjøpe, overta eller det er refinansiering, vil det som regel bli fattet et vedtak som er knyttet til denne boligen.

Saksbehandlingstid

Kommunen behandler søknaden så snart tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt.

Saksbehandlingstiden vil variere. Hvis søknaden ikke kan bli behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst når det er antatt at søknaden blir behandlet.

Forlengelse av forhåndsgodkjenning / finansieringsbevis

Har du allerde fått vedtak om forhåndsgodkjenning eller finansieringsbevis og ønsker å forlenge dette vedtaket kan du søke elektronisk om forlengelse ved å bruke linken under.

Søknad om forlengelse av forhåndsgodkjenning/finansieringsbevis

Husk å legge med dokumentasjon!

Klage på vedtak

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det.

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Klagen må være skriftlig og signert.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Kontaktinformasjon til Boligetaten

Før du har sendt inn en søknad, skjer all kontakt med Boligetaten via kundesenteret.

Etter at du har fått tilbakemelding fra Boligetaten, skjer all kontakt med saksbehandler som har sendt deg tilbakemeldingen.

På linken under finner du:

 • Kart over hvor Boligetaten holder til
 • Boligetaten sin e-postadresse
 • Telefon nummer til telefonsentralen
 • Åpningstider
 • Postadresse til Boligetaten

Kontaktinformasjon til Boligetaten

Verge / søkere uten BankID

Er du oppnevnt som verge for en søker som ønsker å søke om startlån eller en søker som har fått  vedtak om forhåndsgodkjenning eller finansieringsbevis og vedkommende ønsker å forlenge dette vedtaket. Du kan da søke ved å bruke et av skjemaene under. 

Husk å legge med dokumentasjon!

Elektronisk søknad om startlån