Gå tilbake til:
Du er her:
Oljeovner som denne blir det forbud mot å bruke fra 2020.

Fra 1.1.2020 er det forbudt å bruke mineralolje, det vil si fossil fyringsolje eller parafin, til oppvarming av boliger og bygg. Det er ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den. Det er fortsatt lov å bruke bioolje.

Hva gjør jeg med oljetanken?

Oljetanker som ikke er i bruk, skal primært tømmes og fjernes. I særlige tilfeller kan kommunen tillate at tanken i stedet tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller liknende. Dette må søkes om til bergen.brannvesen@bergen.kommune.no.  

Unntak

Følgende bygninger er unntatt fra forskriften:

  • fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet
  • bygninger hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter
  • driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025
  • sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1. januar 2025

Unntatt fra bestemmelsene i forskriften er også bruk av mineralolje i fjernvarmeanlegg med nominell termisk effekt fra og med 1 MW.

Utfyllende informasjon om unntakene finner du i veileder til forskriften.

Økonomisk støtte

Du kan søke Bergen kommune om vrakpant for utskifting av oljefyrte ildsteder, inkludert kombinerte ildsteder. Det blir ikke gitt vrakpant-støtte til fjerning av oljetank. 

 

Bakgrunn for forbudet

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming.

Oppfølging og kontroll

Eier og bruker av fyringsanlegget har ansvar for å følge forskriften. Kommunen fører tilsyn med at forbudet overholdes.

Nedgravde oljetanker som er i bruk (bioolje/bioparafin) skal ha periodisk tilstandskontroll i henhold til Forurensningsforskriftens kap 1.