Gå tilbake til:
Du er her:

Har du nedsatt funksjonsevne og et omfattende behov for praktisk og personlig hjelp i hverdagen? Da kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. BPA er lagt opp slik at du selv eller en nærstående person (pårørende eller verge) er arbeidsleder.  

Dette betyr at du har ansvar for å ansette, lære opp og organisere assistentene og arbeidet de gjør. BPA kan dermed gi deg større frihet til å bestemme hvem som skal hjelpe deg, hvordan hjelpen skal gis og når den skal gis. Målet er at du skal kunne leve et aktivt og selvstendig liv, på tross av din funksjonsnedsettelse. 

Hvem kan få BPA?

Følgende krav må være oppfylt for å søke om BPA:

- Du selv eller en nærstående person må kunne ta arbeidslederrollen
- Du må være under 67 år
- Du må ha tildelt mer enn 25 timer praktisk bistand pr. uke
- Du må ha behov for tjenester i mer enn to år

Foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser kan også ha rett til BPA.

Retten til BPA gjelder ikke:

  • tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede
  • nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester
  • hjelp og bistand i skole og arbeid. 

Det er NAV sitt ansvar å tilby støtte i forbindelse med arbeid og utdanning.

Det er ofte en fordel å samordne ulike tjenester. Kommunen vil så langt det er mulig sikre fleksibilitet og helhet i det offentlige tjenestetilbudet.

Slik søker du

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om BPA. Om du får hjelp av andre, må du legge ved en skriftlig fullmakt.

Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet du bor i:

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

  • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
    Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 18 874

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

  • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
    Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Kriterier og vilkår

Arbeidsgiveransvar

Om du får tildelt BPA kan du velge hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for assistentene: Bergen kommune eller private leverandører som er godkjent av kommunen. Se oversikt over leverandører her.

Kommunens ansvar  

Kommunen har det overordnede ansvaret for at BPA-tjenestene er forsvarlige og at regelverket overholdes. Om BPA av ulike grunner ikke fungerer, vil du få andre nødvendige helse -og omsorgstjenester fra kommunen.

BPA på reise

I utgangspunktet har du kun rett på helse- og omsorgstjenester når du oppholder deg i kommunen. Bergen kommune har likevel bestemt at brukere av BPA får beholde ordningen ved fravær i inntil 5 uker per kalenderår. 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d.

Lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester