Gå tilbake til:
Du er her:

På grunn av Covid-19 er tilbudet avlyst i 2021. Det kan heller ikke søkes om feriemidler.

Bergen kommune ønsker å bidra til at personer med utviklingshemming og personer med store funksjonsnedsettelser skal ha større valgfrihet til å reise på ferie. Vi har flere forskjellige ordninger, som gjelder fra det året du fyller 18 år.

Ferietilbud for voksne utviklingshemmede

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet tilrettelegger og organiserer ferietilbud for voksne utviklingshemmede bosatt i Bergen. Diagnosen utviklingshemmet må være registrert i kommunens helsesystem.

Tilbudene er for utviklingshemmede som kan reise uten våken nattevakt, familie, kjente eller fagutdannede ledsagere. Klarer du deg uten daglig oppfølging av helsepersonell, kan du delta.

Det er en forutsetning at en ledsager ikke trenger opplæring for å kunne gi deltakerne bistand.

Oppfyller du disse kriteriene, får du tilsendt brev med informasjon hvis du har samtykket til dette. I brevet er det også søknadsskjema med søknadsfrist.

Feriene gjennomføres i juli.

Egenandel

Skal du delta, betaler du en egenandel. Den dekker din reise, opphold, aktiviteter, transport og mat. Bergen kommune skaffer ledsagere, og betaler for disse.

Om ferien

 • Aktiviteter og innhold er tilpasset deltakerne.
 • Kommunen forsøker å legge til rette for at alle kan reise i en gruppe der den enkelte kan få best mulig utbytte av sin ferie, både sosialt og opplevelsesmessig. Dette ivaretas blant annet ved at venner og kjærester reiser sammen.
 • Vi tar hensyn til gruppens alderssammensetting så godt det lar seg gjøre.
 • Flest mulig skal få en best mulig ferie. Alle vil derfor ikke kunne få oppfylt sitt førstevalg.
 • Deltakerne deler rom med andre deltakere.

Tilbudene er delt inn etter deltakernes bistandsbehov

1. Voksne som kan dele leder med andre

I denne gruppen er det flest kandidater. De kan derfor tilbys forskjellige reisemål. Beboere i bofellesskap må kunne dele leder med minst tre andre for å kvalifisere til denne gruppen.

2. Voksne som ikke kan dele leder med noen, eller bare med en annen deltager

Denne gruppen gjelder voksne som bor i foreldrehjem eller egen bolig. Ettersom gruppen har få kandidater, kan vi bare tilby ett reisemål.

3. Beboere i kommunale bofellesskap som kan dele leder med en eller to andre deltagere

Disse beboerne gis tilbud om egne reisemål. Voksne som bor i foreldrehjem og som bare kan dele leder med en annen deltager, kan også være aktuelle på dette reisemålet.

Deltakerne i de tre ulike tilbudene reiser ikke sammen.

Etat for tjenester til utviklingshemmede vurderer årlig hvem som fyller kriteriene for å delta, og hvilket av de tre tilbudene de kan delta på. Ved spørsmål om dette, kontakt din botjeneste.

Feriemidler for utviklingshemmede og personer med store funksjonsnedsettelser

Utviklingshemmede som ikke kan delta på kommunens feriereiser for utviklingshemmede, og personer med omfattende hjelpebehov på grunn av funksjonsnedsettelser, kan søke midler til ferie med overnatting.

Feriemidler skal benyttes til utgifter i forbindelse med ferie. Dette kan være utgifter til kost og losji, reise, inngangsbilletter eller lignende.

Det er opp til den enkelte å vurdere reisemål, hvor lenge reisen skal vare og hvilket innhold feriereisen skal ha.

Dokumentasjon

Personer med utviklingshemming, og personer med store funksjonsnedsettelser, må dokumentere at utviklingshemmingen eller funksjonsnedsettelsen inntraff før fylte 18 år. Har du allerede gjort denne dokumentasjonen kjent for kommunehelsetjenesten, trenger du ikke slik dokumentasjon i søknaden.

Feriemidler deles ut én gang i året og tildeles kun ferier med overnatting. Du kan søke fra og med kalenderåret du fyller 18.

Ordningen gjelder ikke personer som har brukerstyrt personlig assistent (BPA). 

Søknadsskjema blir lagt ut her når søknadsfristen er fastsatt. 

Rapportering

Alle som tildeles feriemidler plikter å rapportere hva midlene er brukt til.

Støtten vil avhenge av hvor mange som søker tilskudd. Størrelsen på tilskuddet avhenger også av reisens varighet og antall ledsagere:

 • Ved ferie med 1-3 overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil tre ledsagere.
 • Ved ferie med minst fire overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil fire ledsagere.
 • Ved ferie med minst seks overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil fem ledsagere.

Kommunalt ansatte som ledsagere for utviklingshemmede på ferie

Du kan ha med en ansatt fra din kommunale botjeneste dersom du er utviklingshemmet og ønsker ledsager på ferien din. Reise og opphold for ansatte, dekker du selv.

Dersom det fører til ekstra lønnsutgifter for botjenesten at ansatte er med på ferien din, må du også dekke disse utgiftene.

Planlegg ferie med kommunalt ansatte som ledsagere

 • Du eller din verge må så tidlig som mulig kontakte leder for tjenestestedet for planlegging av den feriereisen du ønsker
 • Leder vil undersøke om ansatte ønsker å delta på feriereisen, og hvor mange ansatte som eventuelt må delta på reisen for at den kan gjennomføres på forsvarlig vis
 • Leder gir skriftlig tilbakemelding om det er mulig for ansatte å være ledsager og beregner kostnadene

Retningslinjene for kommunalt ansatte som ledsagere er vedtatt av bystyret.

Se også: 

 

Lover og retningslinjer

Ferietilbudene i regi av Bergen kommune er ikke en lovpålagt rettighet, men et ekstra gode Bergen kommune ønsker å tilby.

Bystyret kan årlig vurdere om kommunen skal gjennomføre tilbudene eller ikke i påfølgende år.