Gå tilbake til:
Du er her:
avklaring

Avklaringsavdelingen på Myrsæter bo og rehabiliteringssenter er et tilbud for mennesker med samtidig psykisk lidelse og rusutfordringer. Vi tilbyr hjelp, støtte og avklaring av hjelpebehov på veien fra langvarig behandling til egen bolig. Avklaringsavdelingen har to leiligheter. 

Hvem kan søke om plass?

Du som skrives ut etter lengre opphold i spesialisthelsetjenesten, eller har bodd i privat helseinstitusjoner.

Du som ønsker vurdering av ditt behov for oppfølging og bistand, slik at du kan mestre hverdagen i egen bolig. 

Du som mestrer en hverdag uten bruk av rusmidler, og som ønsker hjelp og støtte til fortsatt rusmestring. 

Avdelingen er rusfri. Det kreves rene urinprøver i forkant av oppholdet, og vi anbefaler fortsatt urinprøvetaking under oppholdet.

Hvordan jobber vi ved Avklaringsavdelingen?

Ved innkomst avklares målet for oppholdet, dine forventninger, og hva du trenger hjelp til.

Avklaringsavdelingen er et sted der du gradvis skal forberede deg på hverdagen hjemme. Har du allerede bolig, anbefaler vi permisjoner hjem tidlig i oppholdet.

Sammen med deg kartlegges de tjenestene du kan ha behov for etter utskrivning. Det er ønskelig at disse tjenestene er på plass når du flytter hjem.

Under oppholdet ved avdelingen skal du ha en ansvarsgruppe bestående av kontaktpersoner i kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt eventuelt pårørende/andre. I ansvarsgruppe-møtene vil vi planlegge hvordan du kan nå de målene du har satt deg.

Ansatte vil bistå deg med å finne dine ressurser og ønsker for fremtiden. Du vil også få informasjon om aktuelle ettervernstilbud i Bergen. 

Mer informasjon om avklaringsavdelingen finner du 

 

Nyttig informasjon om oppholdet

 

Leilighetene:

Du får en egen møblert 2-roms leilighet. Det er TV i leiligheten. Du kan kun ha med deg klær, hygieneartikler og nødvendige personlige eiendeler under oppholdet. Det er ikke mulighet til å lagre møbler eller andre eiendeler i Avklaringsavdelingen.

Besøk: 

Du kan motta besøk i Avklaringsavdelingen. Besøkstidene er fra kl. 17.00 -22.00, eventuelt etter avtale.

Måltider:

Du spiser alle måltider i egen leilighet, matvarer dekkes av egenandelen du betaler.

Legemidler:

Det gjøres individuelle avtaler mellom fastlege/LAR, avdelingen og deg om hvordan legemidler skal oppbevares og administreres under oppholdet. Du får dekket utgifter til legemidler som er forskrevet av lege/behandler, og legetimer som er bestilt i samarbeid med avdelingen.

 

Lengde på oppholdet?

Det er Forvaltningsenhet psykisk helse som tildeler plass ved Avklaringsavdelingen, og søknad om plass sendes dit. Det gjøres vedtak om 4 ukers korttidsopphold, med mulighet for forlengelse etter vurdering. I Bergen kommune regnes opphold inntil 60 dager som korttidsopphold, og man betaler en egenandel (dagsats) for oppholdet.

 

Søknad om opphold

Søknad sendes til:

Forvaltningsenhet for psykisk helse
Postboks 7700
5020 Bergen

Her er lenke til søknadsskjema (felles skjema for pleie og omsorgstjenester): 

Lenke direkte til elektronisk skjema

Lenke til innbyggerhjelp hvor du også finner skjema for manuell utfylling

I tillegg må det legges ved en uttalelse fra din behandler der du oppholder deg.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med avklaringsavdelingen på telefon: 55539080

Nyttig innhold