Gå tilbake til:
Du er her:

Med sansetap menes nedsatt syn, hørsel eller en kombinasjon av begge. Her kan du finne nyttig informasjon om hva du kan gjøre for å leve med sansetapet på best mulig måte, og oversikt over tilbud til personer med syns- og hørselsnedsettelse.

Dersom du oppdager syns- og/eller hørselsutfordringer, er det viktig å være tidlig ute med å få informasjon og bistand slik at du kan lære å mestre å leve med sansetapet på best mulig måte.

Redusert syn

Oppsøk optiker hvis du lurer på om du har nedsatt syn. Optikeren vurderer behov for nye briller og kan henvise til øyelege ved behov for nærmere undersøkelse. Eventuelt kan du få time hos din fastlege for vurdering og videre henvisning til øyelege.

Smarttelefon-hjelp ved svekket syn
Opplæring i bruk av smarttelefon forebygger ensomhet og bidrar til god sosial kontakt.

Norges Blindeforbund har i 2019 et spennende prosjekt: iStøtet IT-støtte for synshemmede eldre. Se informasjon om prosjektet

Som en del av prosjektet tilbyr Norges Blindeforbund i oktober og november 2019 en gratis telefontjeneste. Her kan du som er synshemmet ringe hvis du står fast eller har spørsmål om hvordan du bruker telefonen.

Telefontjenesten er åpen mandag til torsdag klokken 12-14 i oktober og november 2019: 23 21 50 26. Det er også mulig å legge igjen beskjed på telefonsvarer utenom åpningstiden.

Video: Blinde Randi Elisabeth (69) demonstrerer hvordan hun bruker hun telefon: 

Nedsatt hørsel

  • Oppsøk fastlege hvis du lurer på om du har nedsatt hørsel. Fastlegen kan henvise deg videre til øre-nese-hals-lege for utredning og utprøving av høreapparat. Du kan henvende deg til hørselskontakt eller Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT) dersom du har spørsmål angående hørsels- og varslingshjelpemidler og annen tilrettelegging.
  • Ta vare på hjelpemidler og høreapparat gjennom daglig vedlikehold og renhold. Klikk her for å se video om bruk og stell av høreapparat
  • Se også brosjyrer for stell av høreapparat bak øret og alt-i-øret-apparat.

Høreapparat

  • Når du får utdelt høreapparat, har du det i utgangspunktet i seks år. Blir apparatet mistet eller ødelagt før det har gått seks år, må du vanligvis dekke dette selv. Vi anbefaler en personlig forsikring på høreapparatet. Dersom du er medlem i Hørselshemmedes landsforbund er slik forsikring inkludert i medlemsavgiften. 

  • Du må selv anskaffe batterier som selges i dagligvarehandel, for eksempel AA-batterier til samtaleforsterkere og 9 volts batterier til FlexiBlink- røykvarslere.
  • Spesialbatterier til hjelpemidler får du av NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, for eksempel batterier til IR-anlegg, Flexiblink-sendere og oppladbare batterier til håndholdte elevmikrofoner (AudioLink-system). Ta kontakt med hørselskontakt eller servicemannstjenesten
  • Batterier til høreapparat må du anskaffe selv. Informasjon om service og tilbehør skal du få hos øre-nese-hals-legen hvor høreapparatet var bestilt. Det er også mulig å ta kontakt med hørselskontakt i kommunen og SAPT.

Syns- og audiopedagogisk tjeneste

Kontaktpunktet for innbyggere i Bergen kommune som trenger bistand eller informasjon om syn og hørsel er Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT).

SAPT kan gi råd og veiledning om hva andre tjenester og brukerorganisasjoner kan bidra med og vise deg videre til rett instans. SAPT kan også gi deg  synspedagogisk og audiopedagogisk bistand dersom du har en syns- og hørselsnedsettelse som er dokumentert av øyelege eller øre-nese-halslege. Du kan ta direkte kontakt med SAPT eller bli henvist av en fagperson i hjelpeapparatet. Tjenesten er gratis.

Telefon: 53037250

E-post: synogaudio@bergen.kommune.no

Adresse: Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen

Informasjon

På den offentlige nettportalen sansetap.no finner du nyttig informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Her er det blant annet informasjon om rettigheter, tilbud og offentlig hjelpeapparat.

Brukerorganisasjoner

Relevante brukerorganisasjoner kan gi inspirasjon og motivasjon til å takle hverdagens små og store utfordringer. Organisasjonene arbeider med likepersonsarbeid og arrangerer blant annet sosiale samlinger, aktiviteter og kurs. Klikk her for å se oversikten.

 

Optiker, fastlege eller sykehjemslege kan henvise deg videre til undersøkelse hos øyelege som stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.

Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT) kartlegger synsfunksjon, bistår med søknad om synstekniske hjelpemidler og gir råd om tilrettelegging og opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker.

Avdeling for logopedi og synspedagogikk i Enhet for koordinering og rehabilitering gjennomfører synspedagogisk utredning og synstrening, for eksempel etter hjerneslag og traumatisk hodeskade, for voksne over 18 år.
Les mer om dette tilbudet her.

Ergoterapeuter kan avdekke behov knyttet til synsnedsettelse og gi råd om tilrettelegging i hjem og fritid.

NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland kan bistå med utredning og utprøving av hjelpemidler og tilrettelegging.

Klikk her for å finne informasjon synshjelpemidler og tilrettelegging

Hjelpemidler

Hvis du har spørsmål om utlevering av og reparasjon av syns- og hørselshjelpemidler kan du kontakte Kommunal hjelpemiddelservice: 

Det kommunale Hjelpemiddelhuset holder til i Kokstaddalen 43 og har åpent mandag til fredag klokken 7.30-15.30.

Individuell plan og koordinator 

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har du rett til en individuell plan og tilbud om koordinator.  

Ta kontakt med avdelingen Koordinerende enhet i Bergen kommune: 

Tlf.  55567070 eller koordinerende.enhet@bergen.kommune.no

Brukerorganisasjoner

Norges Blindeforbund

Norsk forbund for svaksynte (NFS)

Fastlege, sykehjemslege eller bedriftshelsetjenesten kan henvise deg til undersøkelse hos øre-nese-halslege som utfører hørselstest, stiller diagnose og gjennomfører utprøving og tilpasning av høreapparat.

Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT) kartlegger hørselsfunksjon, bistår med søknad om hørselstekniske hjelpemidler og gir råd om tilrettelegging og opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker.

Avdeling for logopedi og synspedagogikk i Enhet for koordinering og rehabilitering bistår med lyttetrening for personer som har operert inn Cochlea Implantat. 

Ergoterapeuter kan avdekke behov knyttet til hørselsnedsettelse, gi råd om tilrettelegging i hjem og fritid og bestille enkle hørsels- og varslingshjelpemidler.

Hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland kan bistå med utredning og utprøving av hjelpemidler og tilrettelegging.

Klikk her for å se mer om hørselshjelpemidler og tilrettelegging 

For nærmere informasjon om NAVs tilbud se nettsidene til Hjelpemiddelsentralen.

Hvis du har spørsmål om utlevering av og reparasjon av syns- og hørselshjelpemidler kan du kontakte Kommunal hjelpemiddelservice: 

Det kommunale Hjelpemiddelhuset holder til i Kokstaddalen 43 og har åpent mandag til fredag klokken 7.30-15.30.

Individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har du rett til en individuell plan og tilbud om koordinator.  Ta kontakt med avdelingen Koordinerende enhet i Bergen kommune hvis du har spørsmål:

Tlf.  55567070 eller koordinerende.enhet@bergen.kommune.no

Brukerorganisasjoner

Hørselshemmedes landsforbund (HLF)

Norges Døveforbund

Bergen Døvesenter 

Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland (SAPT) kartlegger syns- og hørselsfunksjon, bistår med søknad hjelpemidler og gir råd om tilrettelegging og opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede og døvblinde i Bergen kommune kan gi råd  vedrørende døvblindhet og informasjon om tilbud til hørselshemmede og døvblinde.

Utredning og veiledning

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten og tilknyttet Helse Nord RHF. Tjenesten samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud. NKDB tilbyr blant annet utredninger, veiledning, rådgivning og opplæring til personer med døvblindhet og deres pårørende. Her kan du lese mer om deres tjenester og tilbud:

Statped: tilbyr personer med døvblindhet i alle aldre strakstilbud, utredning, rådgivning og veiledning, kurs, opplæringstilbud og forelesningstilbud.

Hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland kan bistå med utredning og utprøving av hjelpemidler og tilrettelegging.

Klikk her for å se mer om synshjelpemidler og tilrettelegging:

For nærmere informasjon om NAVs tilbud se nettsidene til Hjelpemiddelsentralen.

Hvis du har spørsmål om utlevering av og reparasjon av syns- og hørselshjelpemidler kan du kontakte Kommunal hjelpemiddelservice: 

Det kommunale Hjelpemiddelhuset holder til i Kokstaddalen 43 og har åpent mandag til fredag klokken 7.30-15.30.

Individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har du rett til en individuell plan og tilbud om koordinator.  Ta kontakt med kommunens Koordinerende enhet ved spørsmål:

Tlf.  55567070 eller koordinerende.enhet@bergen.kommune.no

Klikk her for å finne mer informasjon om koordinerende enhet

Klikk her for å lese mer om døvblindhet

Brukerorganisasjoner:

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB): http://fndb.no/

Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde: www.lshdb.no/