Gå tilbake til:
Du er her:
hender

Det finnes i dag gode behandlingsmetoder og medisiner mot kreft. Flere lever i dag lenger med uhelbredelig sykdom og kan ha behov for lindrende tiltak over lengre tid. Lindrende behandling kan gis både i kurativ og palliativ hensikt. Her kan du lese om lindring ved uhelbredelig sykdom (palliasjon).

Lindrende tiltak

Til tross for gode medisiner, er det ikke alle som kan bli friske av sin kreftsykdom. Dette kan skyldes at sykdommen har spredd seg til flere organ i kroppen før den blir oppdaget, at behandlingen ikke virker som planlagt eller at kreftcellene vokser på tross av behandling. Det er likevel mange som kan leve videre med sykdommen ved å motta lindrende behandling. Målet er da best mulig symptomlindring og livskvalitet.

Aktuelle tiltak:

  • Det fins gode medisiner som kan hjelpe mot plager og ubehag. Eksempler på dette er medisiner mot smerter eller kvalme.
  • En kan få hjelpemidler og tilrettelegging til å klare seg bedre i hjemmet.
  • Tilpasset fysioterapi kan bli gitt i hjemmet dersom en ikke kan oppsøke denne tjenesten selv.
  • Personlig hjelp til pleie, ernæring og medikamenthåndtering kan gis av hjemmesykepleien. En kan også få tildelt hjemmehjelp til rengjøring av hjemmet.

Les om lindrende behandling på kreftforeningen.no

Fastlegen

God lindrende behandling stiller store krav til samhandling. Etter avsluttet aktiv kreftbehandling har en ikke så sterk tilknytning til dem som har behandlet deg på sykehuset. Det er derfor viktig at du har jevnlig kontakt med fastlegen din gjennom hele sykdomsforløpet, slik at han/hun kjenner deg godt og kan stille diagnose dersom det skulle oppstå nye plager og symptomer. Fastlegen får alle relevante opplysninger om deg som pasient fra sykehuset (epikrise) og holder pasientjournalen din oppdatert med sykehistorie og bruk av legemidler. Han/hun kan også konsultere din behandlende lege, eller andre spesialister på sykehuset slik at dere kommer fram til best mulig behandling for plagene. Fastlegen kan også komme på hjemmebesøk dersom du trenger helsehjelp, og av medisinske årsaker ikke klarer å komme deg til legen selv.

Palliativt team ved Haukeland Universitetssjukehus

Palliativt team er en tverrfaglig gruppe med bred kompetanse som skal bidra med råd og rettledning innen lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med alvorlig, livstruende sykdom. Teamet består av sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeut, sosionom, sjukehusprest og klinisk ernæringsfysiolog. Målet med lindrende behandling er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende.
Les om Palliativt team ved HUS på helse-bergen.no

Ressurssykepleier

Kommunen har egne ressurssykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleien som har spesiell kompetanse på kreft og lindrende behandling. Ressurssykepleiernes arbeid er å få etablert tidlig kontakt med pasienten og sikre rette og samordnede tjenester for den enkelte.
Les om ressurssykepleierfunksjonen på helse-bergen.no

Individuell plan

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jfr. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Individuell plan (IP) er et verktøy for samarbeid mellom brukeren og de ulike tjenesteyterne, og skal være en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Utgangspunkt er brukerens egne mål og behov.
Les om individuell plan på helsenorge.no

ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment System)

Effektiv symptomlindring forutsetter god kartlegging av pasientens plager. ESAS-r er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene kreftpasienter kan oppleve. Formålet med skjemaet er bedre kartlegging av symptomer, som igjen skal bidra til økt kvalitet på behandling og pleie. Skjemaet er et godt utgangspunkt for kommunikasjon, og det er også velegnet for å evaluere effekt av behandlingstiltak.
Les om ESAS på helse-bergen.no
Se skjema på helse-bergen.no

Når livet går mot slutten

Det er viktig å tenke igjennom hvordan en ønsker å tilbringe dagene når livet går mot slutten for at en skal få best mulig livskvalitet. Spørsmål en bør stille seg er: Vil du være hjemme i egen bolig? På sykehjem? På sykehus? Hvilke muligheter finnes det? Hvordan vil du bli ivaretatt? Har du pårørende eller venner som kan bistå eller hjelpe deg?

Kommunens hjelpeapparat kan hjelpe deg å tilrettelegge for at en kan bli boende hjemme i livets sluttfase om dette er ønskelig.
Se Kreftforeningens pdf-brosjyre "Å dø hjemme – erfaringer og muligheter" på kreftforeningen.no

Palliative institusjoner

Dersom en har symptomer som er vanskelige å håndtere hjemme eks. mye smerter, pusteproblemer eller uro, kan du bli henvist til Sunniva senter for lindrende behandling på Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) som er en spesialavdeling for slike problemstillinger. På Sunniva finnes det åtte sengeplasser for palliative pasienter. Senteret har også et team med lege og sykepleier som kan komme hjem til deg for vurdering.
Les om Sunniva senter for lindrende behandling på haraldsplass.no

Røde Kors Sykehjem i Bergen har åtte sengeplasser for palliative pasienter.
Les om Bergen Røde Kors Sykehjem på brks.no

Sunniva senter for lindrende behandling og Røde Kors Sykehjem i bergen har felles inntaksnemnd.
Se felles henvisningsskjema på helse-bergen.no

Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD)

Øyeblikkelig hjelp døgnenhet er en sengepost tilknyttet Bergen legevakt. Dersom du blir alvorlig skadet eller syk og trenger innleggelse, vil du i de fleste tilfeller bli sendt til sykehus. For enkelte tilstander, som for eksempel behov for palliativ behandling som trenger kortvarig innleggelse, kan du i stedet bli innlagt på Øyeblikkelig hjelp døgnenhet som er en sengepost lokalisert i 3. etasje i Bergen helsehus.
Les om øyeblikkelig hjelp døgnenhet på bergen.kommune.no 

Pårørendesenteret.no

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Les også om andre pårørendes erfaringer.
Les om pårørendesenteret på parorendesenteret.no

Livskrisehjelpen

Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskriser kan eksempelvis være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.
Les om Livskrisehjelpen på bergen.kommune.no

Klinikk for Krisepsykologi (tidligere Senter for krisepsykologi)

Klinikk for Krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. De har også bred kompetanse innen området posttraumatisk terapi og sorgterapi. Det tilbys behandling både individuelt og i grupper.
Les om Klinikk for krisepsykologi på krisepsykologi.no