Gå tilbake til:
Du er her:

Lag og organisasjoner som driver frivillig virksomhet innen eldreformål og helse- og omsorgssektoren, kan søke tilskudd fra Bergen kommune. 
Midlene på disse to tilskuddsordningene er utbetalt for 2021. Søknadsfrist for 2022 er 15. mars. 

Formålet med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats som fremmer helse, aktivitet og deltakelse i samfunnet for innbyggere i kommunen innenfor disse målgruppene.

I 2021 har de to tilskuddsordningene en samlet tilskuddsramme på 894 000 kroner. 

Slik søker du

 • Tilskuddsordningen kunngjøres på Kommunetorget og på kommunens nettsider minimum tre uker før søknadsfrist.
 • Søknad sendes inn elektronisk via Tilskuddsportalen på kommunens nettside.
 • Det er mulig å søke på de to ordningene fra 6. februar.
  Søknadsfrist er 15. mars.

Søknaden skal inneholde følgende
 

 • Beskrivelse av organisasjonens/lagets formål, målgruppe og aktiviteter (innhold, hyppighet, omfang og deltakelse)
 • beskrivelse av planlagte aktiviteter det søkes tilskudd til i inneværende år
 • antall medlemmer hjemmehørende i Bergen kommune
 • anslagsvis antall innbyggere som har nytte av organisasjonens tilbud
 • årsberetning samt godkjent og revidert regnskap fra foregående år
 • budsjett for inneværende år
 • nye søkere må legge ved signerte statutter for foreningens virksomhet 
 • nystartede organisasjoner må legge ved rapport fra stiftelsesmøtet.

Søknader som ikke er vedlagt nødvendige opplysninger innen søknadsfristen, vil ikke komme i betraktning med mindre dette skyldes dokumentert sykdom hos organisasjonens nøkkelperson(er). 

Kriterier og vilkår

Bergen kommune vil særlig prioritere frivillige organisasjoner og lag som:   

 • Driver helse- og aktivitetsfremmende virksomhet (for eksempel treningsgrupper, veiledning, kurs, likepersonsarbeid, besøkstjeneste, sosiale treff og andre arrangement).
 • Driver virksomhet som har nytteverdi for flere enn organisasjonen/lagets egne medlemmer. 
 • Baserer virksomheten på en viss egeninnsats (for eksempel kontingent, egenandel, loddsalg).
 • Gir et tilbud som er åpent for alle kommunens innbyggere.  

Tilskuddet gis ut ifra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddsordningens formål og kriterier.

Vilkår for tildeling
 

 • Det er kun mulig å søke om tilskudd til ett av formålene.
 • Organisasjoner med flere delaktiviteter kan bare søke om ett samlet tilskudd.
 • Tilskuddsmottakere skal innen frist som er fastsatt i tilskuddsbrevet oversende kommunen sluttrapport og eget aktivitetsregnskap som opplyser om gjennomførte aktiviteter/tiltak.
 • Alle tilskuddsmottakere skal i årsberetning opplyse om resultatoppnåelse eller beskrive aktiviteten knyttet til foregående års tilskudd.
 • Tildeling av midler ett år gir ikke automatisk fortrinnsrett ved tildeling påfølgende år, men forutsigbarhet for søkerne vil bli vektlagt. 
 • Bergen kommune krever ikke at revisjonen utføres av statsautorisert eller registrert revisor, men at revisjonen utføres på det nivå som ut fra gjeldende regler er vanlig for vedkommende organisasjon. Regnskap skal signeres av samtlige styremedlemmer og av daglig leder. Har ikke organisasjonen styre eller daglig leder, skal deltakerne/medlemmene signere. 
 • Tilskuddsmottakere som i løpet av et kalenderår samlet mottar 200 000 kroner eller mer fra Bergen kommune, vil i løpet av høsten få tilsendt et rapporteringsskjema på e-post der regnskapsnøkkeltall fra foregående år må oppgis innen en nærmere angitt frist.
 • Organisasjoner og lag som har lokalavdelinger under seg må synliggjøre i regnskapet hvordan de fordeler tildelt tilskudd på de ulike lokalavdelingene.
 • Kommunen skal gis melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i de forutsetninger som ligger i søknaden.
 • Kommunen har anledning til å etterspørre kontoutdrag som viser hvordan tilskuddsmidlene er benyttet.
 • Dersom tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke blir benyttet til det gitte formål, skal de overskytende midlene som hovedregel tilbakebetales. Tilskuddsmottaker plikter å gjøre Bergen kommune oppmerksom på slike forhold så snart som mulig.

Klagemulighet

Tildelingen av tilskudd regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan derfor ikke påklages.