Gå tilbake til:
Du er her:

Denne ordningen er under vurdering og blir trolig endret fra 2023.

Det er ventet endringer i denne ordningen. Inntil videre vil det derfor ikke være mulig å søke. Informasjon vil bli sendt ut til idretten når dette er klart.

Søkere må velge kategori A eller B og C. Kategori A og B gjelder søkere som søker refusjon for bruk, drift og vedlikehold av egne eller private anlegg. Kategoriene blir differensiert i prosentvis fordeling av grunnlaget. Dette fordi det er variasjon i behov og tilgang på kommunale idrettsanlegg. I kategori C blir søknadene prioritert. Kategori C er for de som søker tilskudd til planlegging, prosjektering og bygging av private idrettsanlegg.

For nærmere beskrivelse av kriteriene under de ulike kategoriene les beskrivelsen i tilskuddsportalen.

Det kan kun søkes gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan Etat for idrett kontaktes.

Søkere mottar automatisk en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom e-post ikke mottas, er ikke søknaden sendt inn. 

Søknadsfrist

Søknadsskjema blir lagt ut en måned før søknadsfristen. Søknadsfrist for ordningen er 31. mai.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at du har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre får du et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom søknaden ikke kan bli besvart innen én måned.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem. 

Du har rett til å klage på vedtak du ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt. Du må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.30

Bergen kommune tilskuddsordninger