Gå tilbake til:
Du er her:

I forbindelse med koronapandemien har Bergen kommune mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet til nye og utvidete sommerskoletilbud i 2021. Formålet med midlene er å gi elever på 1.-10. trinn en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie.

Generelt om tilskuddene

Byrådet har i møte 28. april satt av midler til fem midlertidige tilskuddsordninger der aktører i Bergen kan søke tilskudd til opprettelse av sommerskoletilbud. Tilskuddsordningene vil ha en samlet tilskuddsramme på 25,9 mill. kroner. Tilskuddene skal brukes til å opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud, slik at grunnskoleelever som er bosatt i kommunen skal ha mulighet til å oppleve mestring og spennende opplevelser gjennom praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser.

Hvem kan søke

Tilskuddsordningene vil rette seg mot det frivillige feltet, foreninger, idrettslag, leirskoler, organisasjoner, institusjoner, foretak, amatørkulturfeltet, museumsfeltet og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Tilbudene som innvilges støtte skal gi barn og unge i grunnskolen mulighet for medskaping og deltakelse, utforsking og refleksjon, styrke elevenes kompetanse og bidra til sosiale og inkluderende fellesskap. Til sammen skal tilbudene som innvilges støtte danne et variert og mangfoldig program i hele perioden fra skoleslutt 18. juni til skolestart 16. august, med en spredning av tilbud i alle bydeler og for alle alderstrinn i grunnskolen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til 10. mai og det planlegges fullført saksbehandling innen 1. juni.  Alle tilbud vil bli kommunisert samlet til alle elever i grunnskolen innen 5. juni. Påmelding organiseres av den enkelte tilbyder.

Søknadsskjema

Søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for ordningene finnes i Tilskuddsportalen: tilskudd.bergen.kommune.no
Du finner også direkte lenker i informesjon om hver enkelt tilskuddsordning under.

Les om Byrådets innstilling her.

Tilskudd til kunst- og kultursommerskoler 2021

13 mill. kroner foreslås avsatt til denne ordningen som vil rette seg mot amatørkulturfeltet, museumsfeltet og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Kunst- og kulturfeltet er en viktig arena for dannelse, deltakelse og medborgerskap. Tilbudene som innvilges støtte skal gi mulighet for medskaping og kulturell deltakelse, undring og refleksjon, og bidra til å styrke barn og unges kunst- og kulturkompetanse

Mer informasjon om retningslinjer og søknadsskjema finner du i Tilskuddsportalen.

Tilskuddsordning for sommerskoletilbud som bekjemper diskriminering og fremmer mangfold og likestilling 2021

Dette er en tilskuddsordning for sommerskoletilbud som bekjemper diskriminering og fremmer mangfold og likestilling 2021. 3 mill. kroner avsettes til denne ordningen, der særlig innvandrerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner oppfordres til å søke. Tilbudene som innvilges støtte skal gi elevene innføring i demokrati og menneskerettigheter, forebygge negativ sosial kontroll, diskriminering og rasisme, og fremme mangfold og likestilling gjennom språk- og fagopplæring som legger til rette for kulturutveksling og møteplasser mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen.

Mer informasjon om retningslinjer og søknadsskjema finner du i Tilskuddsportalen.

 

Tilskudd til sommerskoler for idrett og fagutvikling 2021

Etat for Idrett og Etat for skole planlegger på bakgrunn av tilskuddet å utlyse en ny tilskuddsordning med en tilskuddsramme på kr. 7,9 mill. til ulike sommerskoler/aktiviteter, kurs og ferietilbud i regi av ulike aktører; idrettslag, ulike lag og foreninger, frivillige organisasjoner etc. Det foreslås at 4 mill. av disse midlene fordeles til skole og 3,9 mill. kr. til idrett.

Mer informasjon om retningslinjer og søknadsskjema finner du i Tilskuddsportalen.

Tilskudd til sommerskoler for aktører innen næringsfeltet 2021

Etat for landbruk får ansvar for tilskudd for sommerskoler for aktører innen næringsfeltet, og vil gi tilskudd til bønder som har Inn på Tunet (IPT) på gården sin. Kriterier for å søke er at bruket er godkjent for IPT av Matmerk. Det er foreslått 1 mill. kroner til denne ordningen.

Mer informasjon om retningslinjer og søknadsskjema finner du i Tilskuddsportalen.

Tilskudd til sommerskoler innen klimafeltet

Byrådet ber bystyret om delegert fullmakt til å utarbeide retningslinjer for tilskudd til sommerskoler innen klimafeltet. Det foreslås 1 mill. kroner til ordningen.

Informasjon kommer.