Gå tilbake til:
Du er her:
Feltet har tre tilskotsordningar: Tilskot til folkeverkstader/makerspaces, tilskot til vedlikehald av ikkje-kommunale kulturbygg og tilskot til vedlikehald av ikkje-kommunale museumsbygg. I tillegg er  spelemiddelordninga til lokale kulturbygg omtalt.

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finn du også retningsliner for den enkelte ordninga. 

For ordninga "Tilskot til lokale kulturbygg" gjeld særskild prosedyre: Ordninga er forvalta av Vestland fylkeskommune, men søkarane sender inn søknaden elektronisk på www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/, via kommunen der kulturbygget ligg. Deretter er det kommunen som gjer ei fagleg vurdering og prioritering. Tilskot til lokale kulturbygg skal vere med på å etablere eigna lokale, bygningar og utearenaer som gir rom for ulik kulturell verksemd. Her kan du kan lese meir om ordninga og korleis søknadsprosessen skjer.

Søknadsfristar

20. mars. NB Fristen er utsett til 1. april pga koronavirus.

  • Spelemidlar til lokale kulturbygg. Her kan offentlege instansar, frivillige organisasjonar og institusjonar søke.

1. april

  • Tilskot til folkeverkstader/makerspace. Ordninga har som mål å samle eit nettverk av kreative personar, organisasjonar, bedrifter og liknande i sterke fellesskap. Initiativet skal kome frå frivillige organisasjonar eller grupper.
  • Tilskot til vedlikehald av ikkje-kommunale kulturbygg. Alle som driv ikkje-kommunale kulturhus kan søke, men frivillige organisasjonar utan stor grad av offentlege tilskot vil bli prioriterte.
  • Tilskot til vedlikehald av ikkje-kommunale museumsbygg. Konsoliderte museum kan søke.

Lover og retningsliner

Reglane for saksbehandling i forvaltningslova ligg til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedteke ytterlegare saksbehandlingsreglar og reglar om meiroffentlegheit. Alle søknader er offentlege så lenge det ikkje er gjort særlege unntak.

Søknadene blir behandla i samsvar med gjeldande kulturpolitikk for Bergen kommune. 

Handsaming av personopplysningar

Bergen kommune har som mål at tryggleik og personvern skal vere ein naturleg del av verksemda vår.  Les meir om korleis kommunen handterer personopplysningar.

Søk via tilskotsportalen til Bergen kommune