Gå tilbake til:
Du er her:

På ordninga tilskot til museum, historie og kystkultur – prof. og amatør kan enkeltpersonar, institusjonar og organisasjonar søke.

På tilskotsordninga museumsutviklingsprosjekt kan konsoliderte museum, større prosjekt frå frivillig sektor og felles prosjekt innan feltet søke. 

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finn du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjema er tilgjengelege i portalen seinast fire veker før søknadsfrist.

Søknadsfristar

Det er to årlege søknadsfristar: 1. april og 1. september. I første tildelingsrunde blir inntil 70 % av tilskotsmidlane fordelte.

Lover og retningslinjer

Reglane for saksbehandling i forvaltningslova ligg til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedteke ytterlegare saksbehandlingsreglar og reglar om meiroffentlegheit. Alle søknader er offentlege så lenge det ikkje er gjort særlege unntak.

Søknadene blir behandla i forhold til gjeldande kulturpolitikk for Bergen kommune. 

Handsaming av personopplysningar

Bergen kommune har som mål at tryggleik og personvern skal vere ein naturleg del av verksemda vår.  Les meir om korleis kommunen handterer personopplysningar.

Søk via tilskotsportalen til Bergen kommune