Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune lyser ut 1,5 millioner kroner til gjennomføring av arrangementer innen idrett, friluftsliv, kultur og kunst.  Lenke til innsending av søknad blir åpnet 15. juni 2020.

Beskrivelse av tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen har som formål å redusere utslipp av klimagasser relatert til arrangementer og aktiviteter innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv i Bergen. Kommunen ønsker å belønne dem som klarer å redusere miljøbelastningen fra sine arrangementer og aktiviteter.

Utslippskuttene kan oppnås ved å redusere indirekte utslipp gjennom avfallsreduksjon og ved økt gjenbruk av materialer og produkter. Dette kan være konkrete tiltak som reduksjon av engangsartikler, redusert matsvinn, god avfallshåndtering som sikrer gjenvinning og design av produkter og emballasje slik at de kan brukes om igjen flere ganger. Utslippskutt kan også oppnås ved å redusere direkte klimagassutslipp, som for eksempel redusere transport og bytte fra dieselaggregat til elektrisk strømforsyning. 

Bergen kommune ønsker at flere arrangementer og institusjoner/arrangementsarenaer blir miljøsertifisert/miljøgodkjent.  Miljøgodkjente arrangementer har en gjennomgående helhetlig miljøprofil som er sterkt ønsket i byen.

Kriterier

 • Tilskuddet må brukes til gjennomføring av tiltak innen utgangen av 2021
 • Arrangementet og aktivitetene må gjennomføres i Bergen kommune
 • Arrangementet må være offentlig tilgjengelig
 • Bruk av kommunale anlegg og kommunal grunn må være avtalt på forhånd med aktuell kommunal enhet
 • Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag for arrangementet 
 • Søknaden må inneholde en oversikt og gjennomføringsplan for arrangement med de klimatiltakene som skal gjennomføres
 • Søknaden må inneholde kostnadsoverslag over klimatiltakene som skal gjennomføres
 • Utendørsarrangementer skal inneholde en plan for å hindre forsøpling
 • Søknaden må vise hvordan tiltakene fører til reduksjon av klimagasser gjennom indirekte og/eller direkte reduksjon, for eksempel ved avfallsreduksjon, økt gjenbruk, reduksjon av transport eller overgang til transport med nullutslipp.
 • Søknaden må inneholde søknadssum. Det kan gis støtte utover de direkte kostnadene knyttet til gjennomføring av tiltak. En del tiltak krever økt ressursbruk for gjennomføring. Slike tiltak skal belønnes selv om de faktiske kostnadene ved gjennomføring ikke er høye.

Hvem kan søke

Tilskuddsordningen retter seg mot alle institusjoner, organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver aktiviteter innenfor feltene kunst, kultur, idrett og friluftsliv i Bergen kommune. Tilskuddsordningen kan ikke søkes av kommunale enheter og til kommunale arrangementer.

Arrangementene må være åpne for publikum.  Lukkede arrangementer av primært sosial karakter kan ikke få tilskudd. 

Alle institusjoner, organisasjoner, stiftelser, lag, grupper, foreninger og enkeltpersoner som søker tilskudd må søke med organisasjonsnummer. 

Søknadsfrist og gjennomføring

Du kan legge inn søknad fra 15. juni 2020.

Søknadsfrist er 1. oktober 2020.

Tiltakene skal gjennomføres innen utgangen av 2021.

Behandlingstid og prioritering av søknader

Det må beregnes inntil en måneds behandlingstid. Søker vil motta foreløpig svar dersom forventet behandlingstid vil være lengre enn dette

Ved behandling av søknader prioriteres følgende:

 • Tiltak som gir arrangementer en helhetlig klima- og miljøprofil
 • Miljøgodkjenning/-sertifisering av arrangementer og arrangementsarenaer. Her vil både sertifiseringsutgifter og utgifter til tiltak kunne støttes
 • Overgang fra fossile strømaggregat til elektrisk strømtilførsel ved gjennomføring av arrangement
 • Tiltak med stort potensiale for avfallsreduksjon og gjenbruk
 • Tiltak som reduserer bruken av engangsartikler og unødvendig bruk av plast. Fra 1.1.2021 er det ikke lenger lov å bruke engangsartikler av plast ved salg av mat og drikke på kommunal grunn
 • Tiltak med stor reduksjon av direkte utslipp av klimagasser, for eksempel innenfor transport
 • Tiltak som har potensiale for reduksjon av klimagasser utover arrangementsperioden
 • Prosjekter med nyskapende tiltak og innovative samarbeid
 • Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser som ikke er nevnt her vil også bli vurdert

Søknad med vedlegg må inneholde alle nødvendige opplysninger. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist.

Søknadsskjema