Gå tilbake til:
Du er her:

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Kriterier

Søknader om midler til ettermiddagsaktiviteter blir vurdert etter følgende kriterier:

  • At aktivitetene finner sted i kommunale skoleanlegg
    • i områder med levekårsutfordringer.
    • i områder hvor det er en høy andel minoritetsspråklige.
    • i områder med lav grad av organisert aktivitet og fritidstilbud.
  • Øvrige søknader blir deretter vurdert. 

FAU og andre søkere må ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For mer informasjon kan du gå inn på deres nettside: https://brreg.no/

Aktivitetene forutsetter at ansvarlige voksne er til stede og kan tilrettelegge og bistå brukerne ved behov.

FAU, skoler og andre organisasjoner kan sende inn felles søknad og samarbeide om aktiviteter på skoleanlegget i nærmiljøet. I behandlingen av Handlingsplan mot fattigdom i november 2016, vedtok Bergen bystyre en målsetting om at skole og barnehage skal være arenaer for inkludering, vekst og utvikling. Et virkemiddel for å oppnå dette er å vektlegge levekårsutfordringer sterkere ved tildeling av midler til ettermiddagsaktiviteter (nærmiljøpakken).

Søknadsprosess

Du kan kun søke gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Ved spørsmål knyttet til ordningen kan du kontakte saksbehandler Asgeir Kilhus per e-post på asgeir.kilhus@bergen.kommune.no

Søknadsfrist blir annonsert når midlene blir lyst ut. Du vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Saksbehandling

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett forholder seg til forvaltningsloven i forbindelse med saksbehandlingen av tilskuddsordningen. 

Forutsetningen for en raskere saksbehandling er at søker har lagt inn alt av opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle kriteriene til ordningen. Videre gir vi et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan besvares innen én måned. 

Klagemulighet

Søker har ifølge Forvaltningslovens § 18 og § 19 rett til innsyn i sakens dokumenter. Du kan også be om en begrunnelse for et vedtak, før du legger frem en eventuell klage. 

Du har rett til å klage på vedtak du ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at du har fått svar på søknad eller begrunnelse for vedtak. Du må begrunne klagen, og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter