Gå tilbake til:
Du er her:
Barn tar salto over puff i gymsal

Formål med tilskuddsordningen er å stimulere til økt inkludering og aktivitet ved skoleanleggene. 

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Kriterier og retningslinjer

Forutsetning for tildeling av tilskudd er at aktiviteten finner sted ved kommunale skoleanlegg. Aktivitetene forutsetter at ansvarlige voksne er til stede og kan tilrettelegge og bistå brukerne ved behov.

Koronapandemien 

Gunnet pandemien er det en forutsetning at aktiviteter til enhver tid følger gjeldende nasjonale og kommunale føringer og smittevernhåndtering.  Søknadene må derfor vise hvordan aktivitetene kan gjennomføres i henhold til  gjeldende nasjonale og kommunale føringer. 

Kriterier

Det er ikke nødvendig å oppfylle samtlige kriterier under for å motta tilskudd, men dere må i søknaden angis hvilke kriterier dere søker etter. Ved behandling av søknader blir følgende vektlagt: 

  • Aktivitet på skoler i områder med levekårsutfordringer. 
  • Aktivitet på skoler i områder som omfattes av områdesatsingen. 
  • Aktivitet på skoler i områder hvor det er en høy andel minoritetsspråklige. 
  • Aktivitet på skoler i områder med lav grad av organisert aktivitet og fritidstilbud. 
  • Øvrige søknader blir deretter vurdert. 

Det blir ikke gitt tilskudd til 17. mai arrangementer, ulike veldedighetsarrangement eller svømmekurs. Vi ønsker at det tas lav eller  ingen egenandel for deltakelse i aktiviteter som dere søker om tilskudd til. 

FAU og andre søkere må ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For mer informasjon kan du gå inn på deres nettside: https://brreg.no/

FAU, skoler og andre organisasjoner kan sende inn felles søknad og samarbeide om aktiviteter på skoleanlegget i nærmiljøet. I behandlingen av Handlingsplan mot fattigdom i november 2016, vedtok Bergen bystyre en målsetting om at skole og barnehage skal være arenaer for inkludering, vekst og utvikling. Et virkemiddel for å oppnå dette er å vektlegge levekårsutfordringer sterkere ved tildeling av midler til ettermiddagsaktiviteter (nærmiljøpakken).

Kriterier og retningslinjer for nærmiljøpakken ble vedtatt av bystyret i møte den  28.05.2020 sak 155/20. 

Søknadsprosess

Du kan kun søke gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Ved spørsmål knyttet til ordningen kan du kontakte saksbehandler Asgeir Kilhus per e-post på asgeir.kilhus@bergen.kommune.no

Søknadsfrist

Søknadsfrist er fredag 13. august 2021.  Du vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Saksbehandling

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett forholder seg til forvaltningsloven i forbindelse med saksbehandlingen av tilskuddsordningen. 

Forutsetningen for en raskere saksbehandling er at søker har lagt inn alt av opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle kriteriene til ordningen. Videre gir vi et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan besvares innen én måned. 

Klagemulighet

Søker har ifølge Forvaltningslovens § 18 og § 19 rett til innsyn i sakens dokumenter. Du kan også be om en begrunnelse for et vedtak, før du legger frem en eventuell klage. 

Du har rett til å klage på vedtak du ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at du har fått svar på søknad eller begrunnelse for vedtak. Du må begrunne klagen, og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontaktinformasjon

Kontakt Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett

Besøksadresse:
Manufakturhuset

Peter Motzfeldts gate 1A, 5016 Bergen

Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter