Gå tilbake til:
Du er her:
barn

Frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører kan søke midler til  tiltak som kan bidra til å motvirke og/eller dempe konsekvensene av  fattigdom blant barn og ungdom for 2021.

Søknadsfrist 4. desember.

 

Veiledning til tilskuddsordningen

Søkere må sette seg inn i rundskriv, veileder og søknadsprosedyre som  regulerer tilskuddsordningen.

Lenke til søknadsprosedyrer, rundskriv og veileder finner du her i søknadsportalen til Bufdir.

Om tilskuddsordningen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Det er satt av om lag 360 millioner kroner til tilskuddsordningen. Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Lenke til utlysningen på Bufdirs sider 

Nye tiltakstyper i 2021

Det er mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper i tillegg til vanlig:

1) utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer og

2) koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen.

Se mer informasjon om de nye tiltakstypene i regelverkets punkt 1 b) og c). For informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til de nye typene tiltak, se regelverkets punkt 2 c) og d).

Behandling i Bergen kommune

Bergen kommune skal i etterkant  prioritere innkomne søknader og behandles av byrådet før 29.01.2020.

Kontaktperson i Bergen kommune er Ann-Magrit Grip: ann-magrit.grip@bergen.kommune.no

Tiltak som er i tråd med målsettinger i «Handlingsplan mot barnefattigdom i Bergen kommune» vil bli prioritert.

 

Hva kan du søke om og til hva?

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

Lenke til regelverket

Veileder til regelverket

Søknadsskjema for nasjonal tilskuddsordning