Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningen skal støtte opp om ferie- og fritidsaktiviteter til sårbare barn og unge. Koronapamdemien har ført til et redusert tilbud til barn og unge. Bystyret har derfor vedtatt en tiltakspakke for at barn og unge skal få et tilbud når samfunnet åpner igjen.

Søknadsfristen er 21.6.2020.

 

Formål, innretning og prioriteringer

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Det er imidlertid en forutsetning av aktiviteten startes i 2020 og ønskelig at mest mulig av engangstilskuddet også brukes i 2020.

Hvem kan søke?

Private aktører og frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til utsatte barn og unge kan søke. Søkerorganisasjoner må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Kriterier for tildeling

 • Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal
 • Søknadsfrist er absolutt
 • tiltakene har som mål å bidra til et mer inkluderende fritidsmiljø

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at  

 • a) barn og ungdom og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • b) barn og ungdom og deres familier kan delta i ferieaktiviteter 
 • c) barn og ungdom kan delta på alternative mestringsarenaer

Etat for barn og familie kan i saksbehandlingen vektlegge følgende;  

 • omfang av levekårsutfordringer i barnefamilier fordelt på levekårssoner og bydeler  
 • geografisk spredning av tiltak 
 • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester 
 • inkludering av barn og ungdom i lavinntektsfamilier
 • tiltak som har som mål å tilby fritids- og kulturaktiviteter i et forebyggende ungdomsperspektiv
 • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Om tilskuddsordningen

Du finner mer informasjon om blant annet søknads- og behandlingsprosess, krav til rapportering, saksbehandling og klageadgang  ved å gå inn i tilskuddsportalen. Du kommer inn i tilskuddsportalen ved å trykke på "Gå til søknad i tilskuddsportalen". 

Gå til søknad i tilskuddsportalen