Bergen kommune ønsker å bidra til å få ned energiutgiftene i landbruket. For året 2023 innvilget Bystyret 2 000 000 kroner til ENØK-tiltak i landbruket med formål om å bidra til at flere bønder opprettholder driften og investerer for fremtiden. 

Det er begrenset økonomi i landbruket, og de høye energiutgiftene de siste årene gjør at mange bønder vurderer å legge ned i stedet for å satse videre. 

Landbruket er viktig for Bergen, og derfor ønsker Bergen kommune å bidra til å få ned energiutgiftene i landbruket. Med det vil kommunen bidra til at flere bønder opprettholder driften og investerer for fremtiden. 

Bystyret har bevilget 2 000 000 kroner til ordningen.

Søknadsfrist er 10. september 2023 (midnatt).

Bønder og skogeiere med aktiv drift på landbrukseiendom.

Hva mener vi med ENØK?

ENØK er en fellesbetegnelse for alle tiltak og elektriske installasjoner som gir deg mest energi for pengene. 

Det kan gis tilskudd til:

 • Solenergi, herunder også bakkemonterte løsninger. 
 • Varmepumper (bergvarme/geovarme) 
 • Biogass og biokull 
 • Akkumulatortanker og/eller andre måter å lagre eller gjennvinne varme på
 • Batteri eller andre måter å flytta energien til når du har bruk for den 
 • Anlegg for flisfyring/vedfyring 
 • Utskiftning av belysning til LED, for eksempel til gartneri og veksthus 
 • Installere isolasjonsgardin 
 • Avfuktere 
 • Utrednings- og prosjekteringstiltak 
 • Andre tiltak kan også vurderes 

Du søker ved å lage en profil i tilskuddsportalen til Bergen kommune og finner opp tilskuddsordningen på listen over søkbare ordninger der.

Link til tilskuddsportalen: 
Tilskudd til ENØK-tiltak i landbruket i Bergen - Insights

Ta kontakt med Etat for landbruk via vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål til tilskuddsordningen.

Kriterier for tildeling

 • Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad 
 • Maksimalt støttebeløp er inntil 400 000 kroner 
 • Tiltak som får støtte av ENOVA, Innovasjon Norge eller andre kan få støtte, men blir da samordnet med øvrig støtte slik at samlet støttebeløp ikke overstiger 50 % av totalkostnaden 
 • Årlig strømforbruk på minimum 5 000 KWh i næringssammenheng 
 • Produksjoner som krever energi hele året som for eksempel melk, svin, gartneri, egg eller annen fjørfeproduksjon prioriteres 
 • Det meste av energien skal benyttes på egen gård (60-80 %) 
 • Investeringen må være lønnsom 

Krav til innhold i søknaden

 • Søknaden må sendes inn før investering, men investeringen kan foretas etter at søknaden er sendt inn 
 • Det må legges ved tilbud på arbeid med energiløsningen 
 • Utdrag/samlet oversikt over kraftforbruk i næring siste året 
 • Det må fremgå av søknaden hva som er forventet reduksjon i energibruk eller økning i energiproduksjon som følge av tiltaket 
 • Næringsoppgaven for siste år og skattemelding for eventuelt begge ektefeller/samboere må legges ved 
 • Det må opplyses om annen støtte som er søkt om eller gitt til tiltaket i løpet av de siste tre årene. 

Rapportering og vilkår

Når tiltaket er ferdigstilt må det sendes inn ferdigmelding til kommunen. Ferdigmeldingen skal inneholde sluttrapport, oversikt over kostnader, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon/kvittering på at fakturaen(e) er betalt. Det må også fremgå eventuell annen støtte som er innvilget/mottatt til tiltaket. 

Sluttrapport sendes inn via tilskuddsportalen. Mer informasjon om rapportering vil bli gitt i vedtaksbrevet.

Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. Tilskuddet vil først bli utbetalt når kostnadene er godkjent.

Tilbakebetaling av tilskudd

Dersom tilskuddet eller deler av det ikke blir benyttet til gitte formål, skal de overskytende midler som regel tilbakebetales. Tilskuddsmottaker plikter å gi opplysninger om dette til Bergen kommune så snart som mulig.