Gå tilbake til:
Du er her:
Bygging av landbruksveier er søknadspliktige (Foto:Gerd Lithun)

Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av landbruksvei. Det skal legges vekt på at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar gode helhetsløsninger uavhengig av eiendomsgrenser. Vi anbefaler at du tar kontakt med Etat for landbruk for veiledning før du søker.

Hva er en landbruksvei og ikke?

 Hva er en landbruksvei?
Etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier defineres landbruksveier som:

“bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier som er nødvendige for landbruksvirksomhet.”

Landbruksvirksomhet må være hovedformålet
Regelverket omfatter nybygging og ombygging av landbruksveier, hvor landbruksvirksomhet utgjør hovedformålet.

Landbruksvirksomhet defineres som “jord- og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.”

Andre veier må omsøkes etter plan- og bygningsloven 
Bygging av veier på landbrukseiendommer der hovedformålet er bruk i forbindelse med sports-, fritids/hobby- og idrettsaktiviteter er ikke omfattet av landbruksveiforskriften, men må omsøkes etter plan- og bygningsloven

Veiledning
Kontakt Etat for landbruk eller Plan- og bygningsetaten dersom du har spørsmål til hvilket regelverk som gjelder for din veisøknad.

Slik søker du

Du sender en skriftlig søknad til kommunen ved å fylle ut skjema fastsatt av landbruksdirektoratet

Nabovarsel
På forhånd må du underrette de som blir berørt av veianlegget, for eksempel naboer og rettighetshavere. Opplys i søknaden om at dette er gjort. 

Innhold i søknaden
Beskriv hvilke driftsmessige og økonomiske fordeler du vil oppnå med tiltaket. Eventuelle alternative veitraseer bør også komme fram.

Dette legger du ved søknaden:
Kartdel som viser 

 • planlagt vei og dekningsområde i forhold til eksisterende veier
 • planlagte massetak i forbindelse med veibyggingen
 • beliggenheten for alle kjente miljøverdier i området
 • eksisterende bebyggelse

Rutinebeskrivelse for landbruksveier
Rutinebeskrivelse for landbruksveier vedtatt av byrådet i Bergen kommune, se link:

Bergen kommune - Møter og sakskart politiske utvalg

Søknadsskjema

Hos Landbruksdirektoratet finner du mer informasjon og søknadsskjema, link: 

Søke om bygging av landbruksvei - Landbruksdirektoratet

 

Krav til utredninger og godkjenninger før søknad kan behandles

Skal du bygge en landbruksvei med en lengde på over 5 kilometer, må du ha en godkjent konsekvensutredning før vedtak fattes.

Avkjørsel fra offentlig vei og velteplass som anlegges inn til offentlig vei, skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene.

Krever tiltaket inngrep i vassdrag, verdifull natur eller kulturelementer, kan det være at veitiltaket krever tillatelser etter annen myndighet før saken kan behandles av Etat for landbruk. 

Ta kontakt med Etat for landbruk dersom du har spørsmål til krav om konsekvensutredninger og forhåndsgodkjenninger. 

 

Veiledning

Du kan kontakte Etat for landbruk for å veiledning før du søker.

Les mer om bygging av landbruksveier hos Landbruksdirektoratet.no

 

Saksbehandling

Hva skal vurderes?
I vurderingen av søknader om landbruksveier skal kommunen sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. 

Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Saksbehandlingstid
Hvor lang tid det tar å saksbehandle din søknad avhenger av hvor omfattende og inngripende ditt veianlegg er, basert på alle forholdene over. 

Vi anbefaler søkere å gjøre et godt forarbeid før søknaden sendes inn. Ved å sikre at søknaden din er komplett, og ikke mangelfull, vil saksbehandlingstiden bli kortet ned. Ta gjerne kontakt med Etat for landbruk for å få veiledning før du sender inn søknaden. 

Høring
Saken sendes på høring til Statsforvalteren i Vestland, Vestland fylkeskommune og interne avdelinger før det gjøres et vedtak i saken. 

Klage
Du kan etter forvaltningsloven klage innen tre uker etter du har mottatt vedtaket.

Rutinebeskrivelse for Bergen kommune
Bergen kommune har en rutinebeskrivelse for behandling av søknader om skogsveier, vedtatt av Byrådet 25.04.2019.

Kommunen kan sette vilkår om miljøhensyn og teknisk utforming

I forbindelse med vedtaket kan kommunen blant annet sette vilkår for: 

 • linjeføring, teknisk utforming og miljømessig tilpasning av veien
 • skogsdriften (for veier til skogbruksformål) hvis dette er påkrevd for å ivareta dokumenterte miljøverdier

Trafikale forhold
Kommunen kan også sette vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien, for eksempel at veien må stenges med bom. 

Det kan også settes vilkår om kjøretidspunkt underveis i byggeprosessen, av hensyn til sikkerhet og for å hindre støy.

Rene masser
Et vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Les mer i veilederen fra Landbruks- og matdepartementet om skogsveibygging med miljøhensyn.

 

Deponering av urene masser i skogsveier er ikke tillatt
Urene masser skal ikke deponeres i og langs skogsveier
Bilde: Gerd Lithun

 

 

 

 

Krav til søknaden etter kommunal rutinebeskrivelse
Se også vedtatte rutiner for behandling av søknader om bygging av skogsveier i Bergen kommune.

Kontroll av ferdig veianlegg

Hvis du får tillatelse til å bygge en landbruksvei, skal kommunen gjennomføre kontroll av veianlegget når det er ferdigstilt. 

Du plikter å godta kontroll, gi nødvendige opplysninger og hjelpe til med å gjennomføre kontrollen.    

 

Krav til søknad om skogsveier i Bergen kommune

Bergen kommune har vedtatt en rutinebeskrivelse for behandling av søknader om skogsveier, vedtatt av Byrådet 25.04.2019

I rutinebeskrivelsen er det blant annet vist til følgende krav til søknad om landbruksveier i Bergen kommune:

 1. Vilkår for løyve til å bygge landbruksveier i Bergen skal være at det bare brukes naturlige, rene masser.
 2. Vilkår for byggeløyve skal være godkjent byggeplan for skogsbilveier klasse 3 – 6 og helårs traktorvei klasse 7, og den skal minimum inneholde: 

  a) Lengde- og tverrprofiler med inntegnet informasjon om eks. stikkrenner. 
  b) Masseberegning for prosjektet 
  c) Eventuelle massetak 
  d) Opphav eventuelle tilkjørte masser 
  e) Dokumentasjon på at tilkjørte jordmasser er fri for uønska arter 
  f) Snuplasser og møteplasser 
  g) Byggebeskrivelse 
  h) Beskrivelse av tiltak for å hindre avrenning til vassdrag, erosjon, rasfare og hensyn til kulturminner der det er aktuelt.
 3. Det kan settes andre vilkår i tråd med “Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier § 3-3” der det er nødvendig.

 

Link til rutiner for behandling av søknader om bygging av skogsveier i Bergen kommune:

Bergen kommune - Møter og sakskart politiske utvalg