Gå tilbake til:
Du er her:

Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden.

Slik søker du

Du sender brev til Etat for landbruk i kommunen:

Bergen kommune,
Etat for landbruk,
Postboks 7700,
5020 Bergen

Regler for driveplikt og søknad om fritak

Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.

Dette legger kommunen vekt på

  • Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • Arealets størrelse og avkastningsevne
  • Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger
  • Søkerens livssituasjon

Søknadsfrist

Innen ett år fra overtakelsesdato.

Saksbehandling

Du får svar innen tre uker, eller et foreløpig svar med angitt saksbehandlingstid etter Forvaltningslover paragraf 11.

Klagefristen er tre uker fra du har mottatt svaret.