Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du skal gjøre fysiske inngrep i vassdrag som kan påvirke naturmangfoldet, må du ha tillatelse fra Statsforvalteren. Husk at det er forbudt å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag.

Hva regnes som vassdrag?

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)  § 2 definerer vassdrag som alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. 
Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden, regnes det i sin helhet som et vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg som tydelig fra omgivelsene.

Lover og retningslinjer

Lov om vassdrag og grunnvann(vassressursloven)

Dersom du søker produksjonstilskudd i jordbruket, må du også  være klar over at et av vilkårene for å motta tilskudd til jordbruksareal, er at det er en vegetasjonsssone på minst 2 meter langs vassdrag, jf. § 4 i forskriften. I denne sonen kan det heller ikke jordarbeides. Du risikerer avkorting av produksjonstilskuddet dersom du uaktsomt eller med forsett gjør tiltak som er i strid med annet regelverk for jordbruk. Fjerning av vegetasjonsbelte eller forurensing av grunn eller vassdrag er eksempler på dette. 

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Plan og bygningsloven §1-8, naturmangfoldloven og vannforskriften gir også regler for hvordan miljøverdier skal ivaretas.

Veiledere

I 2019 kom NVE med en veileder som kan være til nytte for grunneierne - se vedlegg: