Gå tilbake til:
Du er her:

Har du tenkt å dele en eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, må landbruksmyndighetene godkjenne delingen.

Dersom formålet med delingen gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering godkjennes først.

 

Slik søker du

Rutinene i Bergen kommune er at det må først søkes om delingstillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser, før du søker om deling etter jordloven. Det kreves tillatelse til deling etter begge lovverk, før du kan gjennomføre fradeling.

Du sender et brev med søknad der du beskriver eiendommen og arealet du ønsker å dele fra. Send søknaden til:
Bergen kommune, Etat for landbruk, Boks 7700, 5020 Bergen, eller til vårt elektroniske postmottak: landbruk@bergen.kommune.no

 
 

Kriterier

Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Det skal da vurderes

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.