Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du plassere container, stillas, lift, kranbil eller lignende på kommunal vei- og gategrunn eller byrom? Husk at du må søke til Bymiljøetaten. Du finner nyttig informasjon om regler for plassering, vilkår og ansvar i veilederen under lover og regler.

Slik søker du om leie av kommunalt område til arbeidsformål

For å søke om plassering av container, stillas, lift, kranbil, rigg med mer må du sende inn søknad. I søknaden legger du inn informasjon om eier og bruker av utstyret, samt formål og plassering. Du må legge ved et vedlegg som viser en kartskisse med plassering av utstyret og ev. skiltplan for området hvis dette kreves. En slik kartskisse finner du blant annet på www.bergenskart.no.

Hvis søknaden din gjelder mer omfattende arbeid som krever stenging av vei og/eller fortau og som krever en større trafikkavviklingsplan må du legge ved en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Du kan bruke mal for arbeidsvarsling til Bergen kommune.

Hvis du ønsker å søke om flere arbeidsfaser må du legge inn kartskisser over de ulike fasene, og holde Bymiljøetaten oppdatert om eventuelle avvik som fremdrift, endring med mer.

Husk at du også må søke til Statens vegvesen hvis dette også omfatter fylkesveg / riksveg / europaveg .

Saksbehandlingstid

Du må påregne en behandlingstid på inntil 5 virkedager for søknaden du sender inn. Hvis det gjelder en mer omfattende søknad som nevnt over vil behandlingstiden være inntil 14 dager.

Søknader som er mangelfulle vil ikke bli behandlet.

Dette koster leie av kommunalt område

Leie av kommunalt område til arbeidsformål fastsettes etter dagsats per kvadratmeter, og avhenger av om bruken finner sted i indre eller ytre by.

Vedlagt pdf viser kart over hva som er definert som indre by. Dette er markert i grønt i kartet.

Priser:

  • Pris per kvadratmeter indre by: 4 kr
  • Pris per kvadratmeter ytre by: 2 kr

Det er vedtatt en økning på 15% for leie av kommunal grunn, dette vil gjelde fra 01.02.2020.

Ny sats for søknader mottatt etter 01.02.2020:

  • Pris per kvadratmeter indre by: 5 kr
  • Pris per kvadratmeter ytre by: 2 kr

Gjelder bruken areal som brukes til offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser (utover boligsone), settes leien til 70 % av total inntektspotensial på stedet. Det kreves ikke leie hvis bruken ikke overstiger et beløp på kr 249,-.
 

For utstedelse av arbeidstillatelser og/eller midlertidig vedtak i forbindelse med plassering av lift, kranbil eller lignende, er satsen satt til kr. 1.200,-.


Hvor MVA-regelverket krever det, vil merverdiavgift komme i tillegg til disse satsene.

Hva er mitt ansvar som leietaker?

Som leietaker er du ansvarlig for at arbeidet utføres i tråd med retningslinjer hjemlet i vegloven §57 som gjelder for utplassering av container, lift, kranbil og stillas med mer på offentlig veg- og gategrunn i Bergen kommune.

Du er ansvarlig for å følge de retningslinjer og vilkår som står beskrevet i veilederen “Regler om plassering av container, lift, kranbil, stillas på offentlig veg- og gategrunn”, krav til orden og renhold og leieregulativet om bruk av kommunal veg- og gategrunn. Du finner dokumentene under lover og regler.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet må fylles ut og sendes til Bymiljøetaten. Adressen står oppgitt i skjemaet.

 

Søk om leie av kommunalt område til arbeidsformål