Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser regnskapskontroll.

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Kemneren i Bergen kontrollerer at arbeidsgivere utfører sine plikter knyttet til forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. 

Hvorfor gjennomfører vi arbeidsgiverkontroll?

Formålet med arbeidsgiverkontrollen er å sikre at alle ytelser blir korrekt innrapportert på a-melding.

Under kontrollen ser kemneren også etter om skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart (gjelder forskuddstrekk), innberettet og innbetalt.

Regnskapskontrollørene veileder arbeidsgiverne i forbindelse med kontrolltiltak.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver, eller den som har ansvar for regnskapsføring, skal være tilstede under et bokettersyn.

Regnskapene og dokumentene som kontrolløren mener har betydning for gjennomføring av kontrollen skal legges frem.

Arbeidsgiver skal også gi de opplysningene som er nødvendig for gjennomføring av kontrollen.

Tredjepartsopplysninger

Også andre enn arbeidsgiver plikter å gi opplysninger til skatteoppkrever i forbindelse med arbeidsgiverkontrollen. Blant annet gjelder dette banker m.fl. vedrørende innskudds- og gjeldskonti som navngitt person, bo, selskap eller innretning har eller disponerer. Opplysningsplikten omfatter også opplysninger om underbilag, transaksjoner og hvem som er parter i transaksjonene.

Videre har de som utfører eller har utført oppdrag eller arbeid for arbeidsgiver plikt til å gi opplysninger om sitt tjenesteforhold eller oppdrag knyttet til arbeidsgiveren.

Næringsdrivende plikter også å gi opplysninger om ethvert økonomisk forhold med arbeidsgiver. 

Brosjyre om rettigheter og plikter i forbindelse med bokettersyn

I denne brosjyren kan du lese om arbeidsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med kontrollen.

 

Sende inn dokumentasjon i forbindelse med bokettersyn