Gå tilbake til:
Du er her:

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha internkontroll, for å bidra til at utøvelsen av skjenkebevillingen skjer i samsvar med regelverk. Internkontroll handler om salgs- eller skjenkesteders interne styring og egenkontroll av den daglige virksomheten. 

God internkontroll

God internkontroll innebærer å kartlegge utfordringer ved driften, utforme forebyggende tiltak og rutiner og følge opp tiltak og rutiner i daglig praksis.

Et eksempel er hva skjenkestedet gjør for å avdekke skjenking til mindreårige som tar seg inn med falsk legitimasjon.Bevillingshaver skal på en systematisk måte kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt.

Mer informasjon i underkapittelet Lover og retningslinjer.

Kommunens tilsyn av internkontroll

Kommunen fører tilsyn med om serveringsstedene utfører internkontroll slik alkoholloven krever.

Systemet for internkontroll skal oppfylle lovens krav til form og innhold, og virksomheten må vise til at den har et system som faktisk er i bruk. 

Lover og retningslinjer

I henhold til alkoholforskriften § 8-3 skal ansvarlige for virksomheten ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten.

For å imøtekomme dette kravet må bevillingshaver ha oppdatert regelverk tilgjengelig for alle ansatte som kan ha behov for det. Videre må ledelsen, styrer eller stedfortreder holde seg løpende oppdatert på endringer i regelverket.

Nye salgs- eller skjenkesteder kan få utlevert internkontrollmappe ved avhenting av bevillingsdokumenter på Kontor for skjenkesaker.

Lover

Retningslinjer