Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Når en arbeidstaker blir leid ut til andre arbeidsgivere, har både den som leier inn og den som leier ut ansvar for at arbeidsgiverpliktene blir overholdt. Dette kalles solidaransvar. Fritak for dette ansvaret må du søke om hos Kemneren.

Avtale mellom utleier og innleier av arbeidstaker

Den som leier inn arbeidstaker og den som leier ut arbeidstaker kan avtale mellom hverandre hvem som skal ha det praktiske arbeidstakeransvaret. En slik avtale fritar likevel ikke den andre for ansvaret overfor offentlige myndigheter.

Kemneren kan kun innvilge fritak fra arbeidsgiveransvaret etter søknad.

Fritak fra solidaransvar etter skattebetalingsloven, vil ikke få virkning for et eventuelt solidaransvar etter arbeidsmiljøloven.

Søknad må sendes før arbeidet starter

Det er selskapet som leier ut arbeidstaker som må komme med søknad om fritak fra ansvaret. Søknaden må sendes inn før arbeidstakeren tar til med arbeidet hos selskapet som leier inn vedkommende.

Fritak fra solidaransvaret gis for leieavtalens eller kontraktens varighet, men maksimalt for ett år. Ved avtaler som varer ut over ett år må det søkes om forlengelse innen utløpet av fritaksperioden. Det gis ikke fritak med tilbakevirkende kraft. Første gangs fritak gis normalt for maksimalt 6 måneder.
 
Utleid personell skal være registrert i arbeidstakerregisteret på oppdragstakerens organisasjonsnummer.

 

Enkelt fritak

Et enkeltfritak fra solidaransvar fritar oppdragsgiver for pliktene knyttet til spesifiserte arbeidstakere,  jf. avtalen mellom oppdragstaker og oppdragsgiver. Et utvidet enkeltfritak fritar oppdragsgiver for pliktene knyttet til samtlige arbeidstakere.

Følgende vedlegg må sendes med søknaden

  •  Kopi av skriftlig avtale mellom partene, hvor det klart fremgår hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver etter skattebetalingsloven
  •  Opplysninger om når de utleide arbeidstakerne påbegynner arbeidet, oppdragets/kontraktsperiodens varighet og navn og personnummer på de ansatte som leies ut
  • Ved første gangs søknad skal det foreligge bekreftelse fra oppdragstakers revisor/regnskapsfører eller bank på at selskapet oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven § 5-12 om skattetrekkskonto.

For utvidet enkeltfritak kan det søkes om fritak på bakgrunn av rammeavtale. Da er det ikke nødvendig å gi opplysning om hvilke ansatte som leies ut.

Generelt fritak

Et generelt fritak fra solidaransvar fritar samtlige oppdragsgivere som oppdragstaker leier ut arbeidskraft til i fritaksperioden. Fritaket omfatter samtlige arbeidstakere som er registrert som ansatt hos firmaet i arbeidstakerregisteret. Denne typen fritak er forbeholdt selskaper som driver med utleie av arbeidskraft, typisk vikarbyråer.

Vedlegg

  • Ved første gangs søknad om generelt fritak skal det foreligge bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på at oppdragstaker/utleier oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven § 5-12 om skattetrekkskonto.

 Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Klage

Det er ikke nulig å klage på vedtak om fritak fra solidaransvar.