Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonen viser en arbeidsgiver som ser alle pliktene som venter ham på en skjerm.

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Arbeidsgivere har en rekke lovpålagte plikter. Blant annet må du gi myndighetene opplysninger om utbetaling av lønn og andre godtgjørelser for utført arbeid. Er du arbeidsgiver, har du også plikt til å foreta  forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger.

Innrapportering av lønn, pensjon og ytelser

Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere a-melding.

Hva er a-melding?

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Kontantprinsippet

Lønn og andre ytelser skal rapporteres etter kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger i januar må innrapporteres i A-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det har ingen betydning om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

Elektronisk innsending

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Opplysningene kan sendes via lønns- og personalsystem, eller ved å registrere direkte i Altinn.

På www.skatteetaten.no kan du melde deg på nyhetsbrev fra a-ordningen. Da får du siste nytt om a-meldingen, a-ordningen og mye mer.

Virksomhet som arbeidsgiver

Virksomhet
En virksomhet (ENK, ANS, AS, NUF osv.) som utbetaler lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid, er arbeidsgiver i forhold til skattereglene. Virksomheten får da plikt til å trekke skatt, beregne arbeidsgiveravgift og sende inn a-meldinger. Dette gjelder også utbetalinger til ikke-ansatte arbeidstakere som for eksempel utfører et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid.

Hvis den som utfører arbeid for virksomheten er selvstendig næringsdrivende, er din virksomhet ikke arbeidsgiver. Den næringsdrivende må selv betale inn skatter og avgifter.

Som arbeidsgiver har du et ekstra ansvar for dine ansatte. Du defineres som arbeidsgiver dersom du utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse. Det er ikke noe krav om at det foreligger et ansettelsesforhold.

Les mer på skatteetaten.no om rollen som arbeidsgiver og om ansvar og plikter som arbeidsgiver.

Privatperson som arbeidsgiver

Når du som privatperson engasjerer noen til å utføre oppdrag for deg, er du i realiteten en arbeidsgiver. Dette kan medføre en del plikter i forbindelse med forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere for deg som skal engasjere privatpersoner for å utføre arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen din (lønnsarbeid i hjemmet), og du kan benytte en forenklet oppgjørsordning.

Les mer på skatteetaten.no om særlige regler ved lønnet arbeid i hjemmet.

Frivillige og ideelle organisasjoner som arbeidsgiver

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter som gjelder forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.
Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet oppgjørsordning.

Les mer på skatteetaten.no om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner.

Forfall og frister for a-melding, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt

De fleste frister og forfall er lovbestemt. Er fristen en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes den til påfølgende virkedag.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Forskuddsskatt

Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt. Hvor mange ganger i året du må betale avhenger av hvilken organisasjonsform du har.

Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og betale arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger.

Se www.skatteetaten.no for informasjon.

Det skal også betales arbeidsgiveravgift av tilskudd til livrente og pensjonsordninger.

Kemneren i Bergen har laget en informasjonsbrosjyre om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Skatteoppkrever kontrollerer at arbeidsgiveravgift beregnes av riktig grunnlag og innrapporteres på riktig måte.

Forskuddstrekk

Arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk av blant annet skattepliktig lønn, godtgjørelse, naturalytelser og styregodtgjørelse. Det samme gjelder skattepliktig pensjon som arbeidsgiver utbetaler.

Krav til arbeidsforholdet?
Hovedregelen er at trekkgrunnlaget omfatter enhver godtgjørelse for arbeid eller oppdrag når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Det er ikke noe krav om at det skal finnes et ansettelsesforhold. Plikten gjelder også i kortvarige arbeidsforhold.

Unntak og begrensninger i plikten til å foreta forskuddstrekk
I veiledningen til a-meldingen finnes informasjon om hvilke ytelser som er trekkpliktige og trekkfrie.

Slik trekker du riktig skatt - steg for steg
www.skatteetaten.no kan du se hvordan du som arbeidsgiver skal bestille skattekort og trekke riktig skatt for dine ansatte.

Uten midler til både netto lønn og skattetrekk?
Dersom arbeidsgiver ikke har tilstrekkelige midler til brutto lønn til den ansatte (netto lønn pluss skattetrekk), skal arbeidsgiver redusere bruttolønnen, slik at det er midler til både netto lønn og skattetrekk.

Utleggstrekk

Hvis skatte- og avgiftskrav ikke blir betalt til rett tid, kan Kemneren pålegge arbeidsgivere å trekke et beløp fra den ansattes lønnsutbetaling.

Trekkpålegg
Er det bestemt at en arbeidstaker skal trekkes i lønn, vil du som arbeidsgiver motta et trekkpålegg. Her står det hvor mye du skal trekke og hvor lenge trekket skal vare. Utleggstrekk er et innfordringsmiddel og arbeidsgiver skal gjennomføre trekket uavhengig av arbeidstakerens samtykke.

Foretatt utleggstrekk skal settes inn på skattetrekkskonto

Trekket skal gjennomføres slik det står i trekkpålegget. Dersom du er pliktig til å ha skattetrekkskonto, skal du sette utleggstrekket inn på denne kontoen sammen med forskuddstrekket.

Priortetsrekkefølge
Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme arbeidstaker, og trekkgrunnlaget ikke er stort nok til å dekke alle, skal kravene dekkes etter prioritet. Nedenfor følger oversikt av prioritetsrekkefølgen:

  1. krav på lovbestemt forsørgerplikt
  2. krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved straffbar handling
  3. krav på bøter
  4. krav på skatt eller offentlig avgift
  5. andre krav

Oppgjørsliste
Utleggstrekket er ikke en del av a-ordningen. Hver termin mottar du en oppgjørsliste. Denne skal fylles ut og sendes tilbake til Kemneren. Du skal sende nulloppgave hvis du ikke har trukket arbeidstaker en termin.

Utleggstrekket skal betales til Kemneren samtidig med forskuddstrekket.

Arbeidsgivers plikter og ansvar
Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekket blir gjennomført, og at det innbetales til Kemneren.

Kildeskatt

Kildeskatt beregnes på pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, og av utbytte som utenlandske aksjonærer mottar fra norske selskaper.

Den som utbetaler ytelsen er pliktig til å foreta trekk. 

Kildeskatt til Norge på pensjon og uføreytelser
Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige i Norge.

Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal normalt trekke 15 prosent skatt av brutto pensjon/uføreytelse. Enkelte unntak gjelder.

Kildeskatt til Norge for utbytte fra norske selskaper
Utenlandske aksjonærer som mottar utbytte fra norske selskap er begrenset skattepliktige til Norge og må betale kildeskatt med 25 prosent av utdelt utbytte. For aksjonærer som er hjemmehørende/bosatt i et land Norge har skatteavtale med, er satsen for kildeskatt ofte redusert til 15 prosent eller lavere. Selskapsaksjonærer hjemmehørende i EØS kan ha krav på fullt fritak for kildeskatt etter fritaksmetoden i skatteloven.

Norske selskaper som deler ut utbytte til utenlandske aksjonærer er ansvarlige for å trekke kildeskatten i forbindelse med utbytteutdelingen og betale dette inn til skatteoppkreveren. Selskapet skal oppgi aksjonærene og trukket kildeskatt i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086).

Les mer
Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om kildeskatt på pensjon og uføreytelser og kildeskatt på utbytte fra norske selskap til utenlandske aksjonærer.