Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser en målvakt i håndball

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Dette er en  enkel oversikt over hvilke plikter idrettslag og ideelle organisasjoner har til å foreta skattetrekk i lønn og beregne arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiverplikter for idrettslag og ideelle organisasjoner

Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke 
skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål». 

Organisasjonen har imidlertid plikter som arbeidsgiver. Organisasjoner og lag  over en viss størrelse kan ha årsregnskapsplikt og bokføringsplikt. Hvis 
organisasjonen ikke er bokføringspliktig, skal den føre lønningsliste for hver 
mottaker av lønn eller annen godtgjørelse slik at lønnsopplysninger kan gis i  a-melding og kontrolleres av skattemyndighetene. 

Organisasjonen plikter på eget initiativ å gjennomføre forskuddstrekk i lønn eller  annen godtgjørelse og beregne arbeidsgiveravgift. 

Alle må ha et organisasjonsnummer. Dette får laget tildelt ved å sende en 
melding til enhetsregisteret. 

Mer informasjon om skatt, regnskaps-og bokføringsplikt og arbeidsgiverplikter  finner du også på www.skatteetaten.no. 

Forklaring på sentrale roller og begreper

Arbeidsgiver  er idrettslaget eller organisasjonen når den utbetaler en godtgjørelse for arbeid  eller innsats. Organisasjonen er ikke arbeidsgiver dersom den som mottar godtgjørelsen utfører arbeidet som del av egen næringsvirksomhet. 

Arbeidstaker er medlemmet eller den ansatte som mottar godtgjørelsen. 

Lønn eller naturalytelser er godtgjørelsen som medlemmet eller den ansatte mottar for arbeid eller innsats utført for organisasjonen. Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel  som ytes i annet enn penger. 

Utgiftsgodtgjørelse er godtgjørelsen som kan  utbetales for å dekke merutgifter som medlemmet eller den ansatte påføres ved å utføre arbeid eller innsats for organisasjonen. 

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse vil si at utgiftene er legitimert med reiseregning eller godtgjørelsen utbetales i samsvar med  satser, legitimasjonskrav og tariffavtale eller statlig regulativ. 

Særregler for idrettslag og  ideelle organisasjoner

Skatteplikt for arbeidstaker 

Når samlet lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse) til én person i løpet av året overstiger kr 10 000, er arbeidstakeren skattepliktig for hele beløpet. 

Forskuddstrekk 

Når samlet lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse) til én person i løpet av året overstiger kr 10 000, plikter arbeidsgiveren å trekke forskuddstrekk av lønnen til arbeidstakeren. 

Det skal ikke trekkes skatt av trekkfri utgiftsgodtgjørelse til dekning av merutgifter for et medlems/en ansatts innsats for organisasjonen. 

Innrapportering av lønn 

Når samlet lønn overstiger kr 10000 skal arbeidsgiver innrapportere hele beløpet som trekkpliktig lønn. 

Innrapportering av trekkfri utgiftsgodtgjørelse

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse inntil kr 10 000 til dekning av merutgifter til et  medlems/en  ansatts innsats eller opptreden for organisasjonen, trenger ikke innrapporteres. Det må dokumenteres at utbetalingen gjelder en trekkfri utgiftsgodtgjørelse, hvis ikke skal den anses som lønn. 

Når slike utgiftsgodtgjørelser til en person i løpet av inntektsåret samlet overstiger kr 10 000, skal likevel hele utgiftsgodtgjørelsen innrapporteres, dvs. som trekkfri (og skattefri) utgiftsgodtgjørelse. 

Skattefri dekning av arbeidsreise 

Ideelle organisasjoner kan skattefritt dekke arbeidsreise, dersom øvrig lønn og  naturalytelser fra organisasjonen ikke overstiger kr 80 000. 

Det vil si at laget har anledning til å dekke transport for eksempel mellom hjem og  treningssted for trener, uten at det skal skattes av. Det er et vilkår for skattefritak at bilgodtgjørelsen ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfrie utbetalinger. I tillegg må bilgodtgjørelsen legitimeres ved korrekt utfylt reiseregning utarbeidet av arbeidstakeren. Ved refusjon av reiseregning må kvittering legges frem. 

Grensen på kr 80.000 er absolutt. Overstiger summen av øvrige ytelser kr 80.000, så er ikke vilkårene for skattefrihet for dekning av utgifter til arbeidsreise oppfylt, og all dekning av arbeidsreise er skattepliktig. 

Innrapportering av skattefri dekning av arbeidsreise

Selv om arbeidsreisen dekkes skattefritt, skal den innrapporteres dersom 
utbetalingen overstiger kr 10 000 per år, som trekkfri bilgodtgjørelse. 

Arbeidsgiveravgift 

Laget plikter å betale arbeidsgiveravgift når lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse)  overstiger kr 80.000 per medlem eller ansatt per år, eller 
kr 800.000 samlet for hele i organisasjonen per år. Utbetalinger under disse 
beløpene er fritatt for arbeidsgiveravgift.

Satser for bilgodtgjørelse og trekkfri kostgodtgjørelse

På Skatteetatens nettsider finner du søkbar oversikt over skatte- og avgiftssatser.

Nedenfor har vi lenket direkte til de gjeldende satsene for bilgodtgjørelse og trekkfri kostgodtgjørelse.

Det er viktig å være oppmerksom på at satsene uten forskuddstrekk kun gjelder når kravene til legitimasjon og dokumentasjon er oppfylt. Det betyr at reiseregning må være korrekt fylt ut.

Innrapportering av  lønn og ytelser 

Månedlig innrapportering på a-melding 

Dersom laget har foretatt utbetalinger som medfører plikt til å foreta forskuddstrekk og/eller betale arbeidsgiveravgift, eller til å innrapportere utbetalinger som ikke er trekk-og avgiftspliktige, skal dette innrapporteres i a-melding månedlig. 

A-melding (A01) sendes elektronisk, enten via lønns-og personalsystem eller via Altinn-portalen. I Altinn finnes a-melding under «Skjema og tjenester». 

Kun små, enkeltstående utbetalinger? 

Dersom laget bare har hatt små, enkeltstående utbetalinger, kan skjema AO5 brukes, som er en forenklet oppgjørsordning. 

Nærmere informasjon om a-meldingen samt veiledning for innrapportering 
finnes på www.skatteetaten.no

Kontakt

Kemneren i Bergen ønsker å være en samarbeidspartner.  Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt med en gang det oppstår  usikkerhet rundt regelverket! 

Ta kontakt på tlf 53 03 08 00/ 
kemneren@bergen.kommune.no/ 

www.bergen.kommune.no/kemneren