Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Klarer du ikke betale skattegjelden din, kan du søke om å få kravene helt eller delvis slettet.  Det er to grunnlag hvor du kan søke om å få ettergitt skattegjelden: Personlige hensyn (Skattebetalingsloven § 15-1) og hensyn til det offentlige (Skattebetalingsloven § 15-2).

 

Ettergivelse av personlige hensyn

Ettergivelse av personlige hensyn betyr at du på visse vilkår kan få ettergitt restskatten:

 • Du må ha langvarige vanskeligheter med å betale på grunn av dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende årsaker
 • Det må være sammenheng mellom sykdommen og betalingsproblemene
 • En ettergivelse må ikke være støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral
 • Dersom du er arbeidsledig eller mottar stønad fra det offentlige, vil du kunne få en rentefri betalingsutsettelse/ betalingsavtale

Du kan lese mer om ettergivelse eller lempning av skatt på Skatteetatens side. Særlig punktene 3.1. og 3.2. er aktuelle.

Lovhjemmel for slik ettergivelse er skattebetalingsloven § 15-1

Ettergivelse av hensyn til det offentlige

Har du hatt problemer over tid med å betale skattegjelden, kan du søke om å få helt eller delvis slettet kravene. Hvis du kun skylder restskatt for siste inntektsår, er det usannsynlig at du oppfyller vilkårene for å få ettergitt gjelden.

Ettergivelse av hensyn til offentlige betyr at du mener at du kan gi skatteoppkreveren et betalingstilbud som gir bedre dekning enn hvis gjelden blir krevd inn gjennom tvang (tvangsinnfordring). I slike tilfeller søker du om ettergivelse av hensyn til det offentlige.

I svært spesielle tilfeller er det også mulig å få ettergitt hele skattegjelden. Det er svært strenge vilkår for å få slettet hele eller deler av skattegjelden, og vi stiller strenge krav til dokumentasjon.

Samtlige av de følgende vilkår må da være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved vår tvangsinnfordring, som utleggstrekk, utleggsforretning eller konkurs.
 • Betalingstilbudet må ikke være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.

 

Kriterier og veiledning for søknad

Det er strenge krav for å få innvilget en søknad om betalingsutsettelse eller ettergivelse av skattekrav etter skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

 • navn
 • stilling
 • sivilstand
 • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
 • antall forsørgede og deres alder
 • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsettelse
 • hvilke krav som søkes ettergitt
 • opplysning om eventuell sykdom
 • melding over faste utgifter
 • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert. Vedlagt søknaden må det følge kopi av skattemelding for de to siste årene, eventuelt siste skjønnsfastsettelse.

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har departementet avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.

Klage

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler.

Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.