Gå tilbake til:
Du er her:

KEMNEREN LEGGES NED 1. NOVEMBER

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Kemneren som egen etat blir avviklet. Etter denne datoen blir denne tjenesten blir gitt av Skatteetaten. Les mer hos www.skatteetaten.no og på kommunens nettsider.

Du må betale skatten din i tide. Betaler du ikke, kan Kemneren bruke  tvangstiltak som trekk i lønn eller ta pant i verdigjenstander for å få inn ubetalte skattekrav. I noen tilfeller kan Kemneren kreve konkursbehandling. I særlige tilfeller kan det være mulig å inngå betalingsavtale med Kemneren.

Utleggsforretning - ta pant i verdier

Utleggsforretning betyr at utestående skatt blir krevd inn gjennom at Kemneren tar pant i det du måtte eie som har verdi.  Ved en utleggsforretning blir du registrert med betalingsanmerkning.

Hva kan det tas pant i?

Kemneren har som skatteinnkrever anledning til å ta pant i alt du eller bedriften din eier som kan selges.

Det er vanlig er å ta pant i eiendom, andeler i borettslag, biler, båter, bankinnskudd, aksjer, pengekrav og driftstilbehør.

For privatpersoner har vi ikke lov til å ta utlegg i klær, innbo og andre personlige ting, med mindre disse har særlig høy verdi. Kemneren har også plikt å se til at du har tilstrekkelig midler igjen til nødvendig livsopphold i de tilfeller det tas utlegg i bankinnskudd.

Mulige utfall av en utleggsforretning

Det er to mulige utfall av en utleggsforretning avhengig av om Kemneren finner noe av verdi eller ikke.

DERSOM DET IKKE FINNES NOE AV VERDI:

  • Du eller din bedrift vil likevel få en betalingsanmerkning, som blir stående i tre år, eller til du har betalt kravet, inkludert omkostninger.
  • Kemneren vil fortsette innkrevingen av kravet til det blir betalt, og vil løpende vurdere andre innkrevingstiltak som trekk i lønn/ytelser og konkurs.

DERSOM DET FINNES NOE AV VERDI

  • Da vil kemneren ta pant (utlegg) og starte prosessen med å tvangsselge dine eiendeler. Du eller din bedrift vil få en betalingsanmerkning, som blir stående helt til du har betalt kravet, inkludert omkostninger.
  • Det er ikke tillatt for deg å selge, gi bort eller på annen måte redusere verdien av utlegget vi har tatt.

Gebyr ved utleggsforretning

Dersom Kemneren går til utleggsforretning for å kreve inn utestående skatt, må du betale omkostningene. Omkostningene blir beregnet ut fra reglene i rettsgebyrloven og tilhørende forskrift.

Den til en hver tid gjeldende størrelsen på rettsgebyret står i forskriften.

Størrelsen på gebyret for en utleggsforretning vil variere etter hva det blir tatt pant i. Et vanlig gebyr for utleggsforretning er 1,7 ganger rettsgebyret, mens gebyret for gjennomføring av tvangssalg av en eiendom er 11,1 ganger rettsgebyret.

Du finner de detaljerte reglene om utregning av gebyret i rettsgebyrlovens kapittel om tvangsfullbyrdelse.

Utleggstrekk - pålagt trekk i lønn og ytelser

Utleggstrekk betyr trekk i lønn. Dersom du ikke betaler skatten innen forfall, kan Kemneren be din arbeidsgiver eller NAV om å trekke en viss andel av lønnen din direkte til oss.

Størrelsen på beløpet avhenger av mange faktorer som din inntekt, hvor mange barn du forsørger og så videre. 

Når vi starter utleggstrekk i din lønn, blir det automatisk registrert en betalingsanmerkning på deg. Denne vil først forsvinne når skatten er nedbetalt, eller trekket av andre grunner blir avsluttet.

Du har plikt til å bidra til at trekkets størrelse blir riktig ved å gi oss informasjon om hvilke inntekter og utgifter du har. Kemneren plikter til å se at du har tilstrekkelig midler til nødvendig livsopphold når vi vurderer trekkets størrelse.

Konkurs

Dersom du ikke betaler skatten til forfall, vil Kemneren i Bergen vurdere å begjære deg konkurs. Du vil da bli innkalt til rettsmøte i Tingretten, og det blir opprettet et konkursbo Du  mister da retten til å råde over det du eier.

Når retten avsier kjennelse om å åpne konkurs, vil det bli oppnevnt en advokat som bostyrer. Advokaten kan da blant annet selge dine eiendeler eller omgjøre betalinger eller pengeoverføringer du har foretatt. Konkursen kan også avdekke straffbare handlinger.

Du kan lese mer om hva konkurs innebærer hos Konkursrådet.

 

 

Klage

Klage på utleggsforretning

Du kan klage over vår avgjørelse om å ta utlegg eller vår handlemåte.

Hvis du vil klage over hva vi har tatt utlegg i, må du klage innen én måned etter at vi gjennomførte utleggsforretningen.

Klagen sendes Kemneren i Bergen. Hvis vi ikke gir klagen medhold, vil vi oversende den til tingretten for videre behandling. Før tingretten behandler klagen vil de kreve at du betaler et rettsgebyr.

Klage på utleggstrekk

Du kan klage på trekket dersom du for eksempel mener trekkbeløpet er for høyt. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon. Dersom du ønsker å klage, kan du benytte vårt elektroniske skjema. Skjemaet finner du her [link til skjema].

Når vi har mottatt klagen, vil vi vurdere saken på ny.

Dersom vi ikke gir klagen din medhold, vil vi videresende den til Bergen tingrett for videre behandling. Før tingretten behandler klagen vil de kreve at du betaler et rettsgebyr.

Størrelsen på rettsgebyet følger av rettsgebyrforskriftens § 2-1.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.

For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register.

Les mer i personvernerklæringen

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Kemneren i Bergen
Postboks 7700
5020 Bergen

Besøksadresse:
Nonnesetergaten 4

E-post: kemneren@bergen.kommune.no

Telefon: 530 30 800 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00