Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret har i tiltakspakken som følge av koronakrisen bestemt at eiere av næringseiendommer får utsatt betaling av eiendomsskatt til 20. november 2020. Andre kan søke om utsatt eiendomsskatt. Næringsdrivende kan søke om nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt.

Betalingsutsettelse for alle næringsdrivende

Byrådet har i sin tiltakspakke til næringslivet gitt utsettelse på innbetaling av eiendomsskatt for næring til 20.november 2020. Det innebærer at eiendomsskatt for næring 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal kommer på egne fakturaer med forfall 20.november 2020.  

Betalingsutsettelsen gis til alle næringseiendommer. Det er ikke nødvendig å søke om dette.

Søknad om betalingsutsettelse fra andre enn næringsdrivende

Andre som opplever betalingsvansker som følge av situasjonen med koronaviruset, kan søke om å få innvilget kortvarig betalingsutsettelse etter §25 i eiendomsskatteloven.

Behovet for betalingsutsettelse må være reelt. Søknaden må begrunnes og dokumenteres.

Søknad om nedsatt og ettergitt eiendomsskatt

I utgangspunktet skal alle krav om eiendomsskatt betales i sin helhet.  Endringer i økonomisk situasjon som følge av koronaviruset er i seg selv ikke en tilstrekkelig grunn til å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt.

Dersom særlige grunner likevel gjør det svært urimelig at hele eller deler av eiendomsskatten kreves inn, kan det søkes om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten etter § 28 i eiendomsskatteloven. Som særlige grunner regnes blant annet langvarig sykdom, død og naturkatastrofer.

Søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt blir behandlet av byrådet. Søker må dokumentere forhold knyttet til sin økonomi og livssituasjon. Dette gjelder blant annet inntekter, utgifter, formue, eventuell sykdom, familiesituasjon og bosituasjon.  

Det gis ikke nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt dersom:

  • Eier har formue som kan benyttes til å betale eiendomsskatt
  • Eier går med økonomisk overskudd
  • Situasjonen som fører til betalingsvansker er midlertidig
  • Eier allerede mottar støtte fra det offentlige som er tiltenkt å dekke kostnader til eiendomsskatt

I disse tilfeller kan eier isteden søke om betalingsutsettelse.

Nedsatt og ettergitt eiendomsskatt for juridiske personer

Når eier er en juridisk person, som et firma eller en stiftelse, vil rimelighetsgrunner knyttet til sykdom eller død hos fysiske personer ikke gjøre seg gjeldende. Unntak kan tenkes i mindre virksomheter hvor sykdom, dødsfall eller lignende kan føre til alvorlige problemer.

Når eier er en juridisk person kan det heller ikke gis nedsettelse eller ettergivelse dersom dette medfører konkurransevridning ovenfor andre næringsdrivende.

Om du ikke oppfyller vilkårene for søknad om ettergivelse eller nedsettelse, ber vi om at du istedenfor bruker skjema for søknad om betalingsutsettelse.

Søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt