Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis dine kommunale regninger har gått til inkasso, kan du lett få oversikt over dine saker og betale utestående beløp i vår selvbetjeningsløsning. Her kan du også sende melding til saksbehandler, og søke om avdragsordning eller utsettelse av betaling.

 

Hvem kan bruke tjenesten?

Tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig for privatpersoner, og innloggingen krever BankID.

 

 

 

 

 

Klage på inkasso

Kommunens klagenemnd behandler også klager på saksbehandlingen i inkassosaker.

Dersom du mener at Kemneren har handlet i strid med god inkassoskikk, kan du klage til Bergen kommunes klagenemnd. 

Det vil si at det er selve handlemåten til Kemneren du kan klage på.

Eksempler på handlemåte i strid med god inkassoskikk
 

  • Avkreve for høyt inkassosalær

  • inndriving av krav som det er fremmet berettigede innsigelser mot

  • iverksetting av inkasso uten at det er sendt et inkassovarsel
  • registrere betalingsanmerkning på et krav det er fremmet berettigede innsigelser mot
  • krenkende personlig oppsøking
  • å oppføre seg truende eller på annen måte utsette skyldner for urimelig påtrykk eller ulempe.

Konsekvensen for skyldneren av at Kemneren har handlet i strid med god inkassoskikk, er at man ikke skal betale inndrivelseskostnadene. Det samme gjelder hvis det er gjort andre brudd på inkassoloven. Selve hovedkravet med renter bortfaller ikke.

Inkassosaker som ikke behandles av klagenemnden
 

  • Dersom du er uenig i at du skylder selve kravet.
  • Dersom du mener at regningen er for stor, eller at du ikke skylder pengene du blir avkrevet for i det hele tatt (da må du ta dette direkte opp med den som har sendt deg kravet).
  • Dersom saken allerede er brakt inn for de alminnelige domstoler.
  • Dersom sakens faktiske sider ikke lar seg avklare gjennom nemndas skriftlige saksbehandling eller tvisten ikke er egnet for behandling i nemnda, kan saken avvises.

Slik klager du

Klage til klagenemnda må være skriftlig. Klagen sendes til

Bergen kommunes klagenemnd
ved Kemneren i Bergen
Pb. 7000
5020 Bergen

Du må først ha tatt opp saken med Kemneren, og mottatt et endelig avslag på din klage før du kan klage til nemnda. Dokumentasjon for avslaget/klagebehandlingen hos Kemneren skal vedlegges klagen.

Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt.

Behandlingen i klagenemnda er kostnadsfri for skyldneren.

Oversikt og betaling av kommunale inkassokrav