Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningen skal stimulere til ansvarlig næringsutvikling og gi støtte til tiltak som fremmer etisk og rettferdig handel i fairtradebyen Bergen. Ordningen gir støtte til nye prosjekter og aktiviteter i budsjettåret.

Slik søker du

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".

Kriterier og vilkår

Tiltakene det søkes støtte om må være innenfor feltene etisk handel, rettferdig handel og ansvarlig næringsliv. Tiltakene må bygge opp under kommunens strategi og handlingsplan for fairtradebyen Bergen.

Tiltakene skal bidra til engasjement, dialog og kunnskapsutveksling om virksomheters ansvar og påvirkning på miljø og mennesker. Koblingen mellom produsenter og forbrukere gjennom leverandørkjedeoppfølging og interessentdialog er et eksempel på relevant tema.

En utfyllende beskrivelse av kriterier og vilkår finner du i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Innkomne søknader behandles fortløpende. Tiltaket bør normalt ha oppstart innen en måned etter innsendt søknad.

 

Klagemulighet

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt.

Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Kontaktinformasjon

Kontakt Næringsseksjonen
Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19

Send oss en e-post

Gå til søknadsskjema