Gå tilbake til:
Du er her:
En tom lommebok

Bergen kommune har 27 millioner kroner til fordeling i en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Tilskuddsordningen er rettet mot reiselivsnæringen i Bergen rammet av koronatiltak.

Målgruppe

Søker må være en kommersiell virksomhet og være registrert med en av følgende næringskoder (NACE-koder) ved søknadsfristens utløp: 

 • Drosjebiltransport (49.32)
 • Turbiltransport (49.392)
 • Overnattingsvirksomhet (55)
 • Serveringsvirksomhet (56)
 • Reisebyråer og arrangører (79)

Kun virksomheter innenfor Bergen kommunes grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten må ha organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregistrene for å kunne motta støtte.

Det kan utbetales ett tilskudd per organisasjonsnummer. Utbetaling skjer til øverste organisasjonsnummer.

Det må være minst en ansatt i virksomheten for at virksomheten skal kunne motta støtte. Unntak er enkeltpersonforetak hvor inntekten fra foretaket er innehaverens hovedinntektskilde.

Ordningen gjelder ikke:

 • Virksomheter som ikke er berørt av smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19
 • Virksomheter med forretningsadresse utenfor Bergen kommune
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (det vil si del av kommunen) eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller får sine inntekter fastsatt av det offentlige
 • Ideelle og frivillige organisasjoner
 • Virksomheter som er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling
 • Virksomheter som var i vanskeligheter pr. 31. desember 2019

Hvordan søker du?

Alle i målgruppen er velkommen til å søke på ordningen. Søknad skjer elektronisk gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal.

Søknadsfristen for ordningen er 1. desember 2021. Søknadene blir behandlet samlet etter at søknadsfristen har gått ut.

Krav til søknaden

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte følgende:

 • er indirekte eller direkte berørt av strenge smittevernstiltak
 • er en kommersiell virksomhet
 • har minst én ansatt
 • har forretningsadresse i Bergen kommune
 • er skattepliktig til Norge
 • ikke er under konkursbehandling eller under avvikling
 • Ikke var i vanskeligheter pr desember 2019
 • har betalt forfalte skatter og avgifter til det offentlige, samt følger relevante lovbestemmelser knyttet til lønn

I søknadsskjemaet blir det spurt om:

 • Virksomheten må oppgi hvor mye den har mottatt i offentlig støtte under koronakrisen og hvilken type støtte dette er. 
 • Virksomhetens omsetningssvikt og økte kostnader i første, andre og tredje kvartal 2021  skal oppgis. Denne informasjonen vil bli benyttet til å beregne støttegrunnlaget som danner utgangspunktet for støtten som utbetales.
 • Virksomheter med avdelingskontor, som ikke ligger i Bergen kommune, må trekke i fra omsetning fra disse.

Slik blir støtten beregnet

Kompensasjon til virksomheten beregnes med utgangspunkt regnskapsført omsetning og kostnader i første, andre og tredje kvartal 2021, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. 

Omsetning for 2021 skal oppgis eksklusivt det virksomheten har mottatt i støtte fra andre kompensasjonsordninger (statlige og kommunale).

Støttegrunnlag beregnes av innrapportert omsetningssvikt og økte kostnader knyttet til smitteverntiltak, minus det virksomheten har fått i støtte fra andre kompensasjonsordninger (statlige og kommunale).

Kompensasjonen vil fastsettes som en prosentandel av det beregnede støttegrunnlaget, som avhenger av det samlete støttegrunnlaget (summen av støttegrunnlag for alle søkere).

Én million kroner er den øvre grensen for kompensasjon i denne ordningen. Tilskudd lavere enn 5000 kroner vil ikke bli utbetalt. 

EØS-regler om statsstøtte

Kommunens støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

Av hensyn til at kommunen må overholde statsstøtteregelverket, vil tilskudd til virksomheter som er registrert på overordnet organisasjonsnummer, blir utbetalt til overordnet organisasjonsnivå.

Denne kompensasjonsordningen er notifisert og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) etter reglene om statsstøtte.

 

 

Tidligere lokale kompensasjonsordninger

Staten har vedtatt flere runder med kompensasjonsordninger for næringslivet i kommuner som har vært særlig rammet av smitteverntiltak. Kommunene har ansvaret for å forvalte ordningen lokalt.

Gjennomførte ordninger

 • 16. desember 2020 vedtok bystyret å fordele 32 millioner kroner til en kompensasjonsordning for restaurant- og utelivsbransjen i Bergen. Denne kompensasjonsordningen ble gjennomført på nyåret.
  Les informasjon om bystyrets vedtak
 • Byrådet vedtok 22. april 2021 fordelingen av 78,58 millioner kroner i statlig støtte til lokale virksomheter i Bergen som er særlig hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. I denne runden var restauranter og utesteder med skjenkebevilling, treningssentre, treningsvirksomheter og kulturnæring med.
  Les detaljene om ordningen i byrådssaken
 • Byrådet vedtok 3. juni 2021 å fordele 44,3 millioner kroner i en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Ordningen er en ventilordning ment for virksomheter rammet av koronapandemien som har falt helt eller delvis utenfor andre støtteordninger.
  Les detaljene om ordningen i byrådssaken
  Les detaljene om tiltakspakke for kulturnæringer i byrådssaken
 • Byrådet vedtok 11. september 2021 å fordele 70 millioner kroner i en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Ordningen var også en ventilordning ment for virksomheter rammet av koronapandemien som har falt helt eller delvis utenfor andre støtteordninger.
  Les detaljene om ordningen i byrådssaken

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til søknadsskjema