Gå tilbake til:
Du er her:
En tom lommebok

Søknadsfristen for denne ordningen gikk ut 18. juni 2021.

Bergen kommune har 44,3 millioner kroner til fordeling i en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Ordningen er en ventilordning ment for virksomheter rammet av koronapandemien som har falt helt eller delvis utenfor andre støtteordninger.

Målgruppe

Målgruppen for denne kompensasjonsordningen er lokale virksomheter i Bergen som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak på grunn av koronapandemien. og som har falt helt eller delvis utenfor andre ordninger.

Virksomheter kan ha falt utenfor de generelle statlige ordningene hvis de for eksempel ble opprettet etter 1. mars 2020, ikke har hatt en svikt i omsetningen på minst 30 prosent eller hadde et negativt årsresultat i 2019.

Søkere må ha være en kommersiell virksomhet og ha forretningsadresse i Bergen. Det må være minst en ansatt i virksomheten for at virksomheten skal kunne motta støtte gjennom ordningen. Unntak er enkeltpersonforetak hvor inntekten fra foretaket er innehaverens hovedinntektskilde.

Ordningen gjelder ikke:

 • Virksomheter med forretningsadresse utenfor Bergen kommune
 • Virksomheter innenfor kommunens egenregi
 • Eksterne rettssubjekter som enten er fullfinansiert eller får inntektene sine fastsatt av det offentlige
 • Finanssektoren
 • Ideelle og frivillige organisasjoner
 • Virksomheter som er under konkursbehandling
 • Virksomheter som er under frivillig eller tvungen avvikling.
 • Virksomheter uten ansatte.

Hvordan søker du?

Alle som faller innenfor målgruppen er velkommen til å søke på ordningen. Søknad skjer elektronisk gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal.

Søknadsfristen for ordningen er 18. juni 2021. Søknadene blir behandlet samlet etter at søknadsfristen har gått ut.

Krav til søknaden

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte følgende:

 • Virksomheten må ha organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregistrene for å kunne motta støtte.
 • Virksomheten har vært indirekte eller direkte berørt av strenge smittevernstiltak
 • Virksomheten driver kommersiell virksomhet
 • Virksomheten har minst én ansatt, inkludert enkeltpersonforetak
 • Virksomheten har forretningsadresse i Bergen kommune
 • Virksomheten er skattepliktig til Norge
 • Virksomheter er ikke under konkursbehandling
 • Virksomheten har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
 • Virksomheten følger relevante lovbestemmelser knyttet til lønn

I søknaden må virksomheten oppgi hvor mye den har mottatt i offentlig støtte under koronakrisen og hvilken type støtte dette er.

I søknadsskjemaet blir det spurt om:

 • Årsaken til at virksomheten har falt utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger.
 • Svikt i omsetning som følge av smitteverntiltak og økte kostnader som følge av smitteverntiltak i perioden 01.03.20 til 01.03.21

Informasjonen over blir brukt til å beregne støttegrunnlaget. Støttegrunnlaget er utgangspunktet for størrelsen på tilskuddet som blir betalt ut.

Slik blir støtten beregnet

Grunnlaget for støtte blir beregnet av å legge sammen innrapportert omsetningssvikt og økte kostnader, samt trekke fra det virksomheten har mottatt i tilskudd fra andre kompensasjonsordninger i perioden 1. mars 2020 til 1. mars 2021, sammenlignet med omsetning tilsvarende periode året før.

For å holde ordningen innenfor rammen på 43,3 millioner kroner, vil kompensasjonen bli regnet ut som en prosentandel av det beregnede støttegrunnlaget. Denne prosentandelen blir satt ut fra antall søkere som har rett på støtte.

Øvre grense for støttebeløp vil være 200.000 kroner. I utgangspunktet er minimumsbeløpet satt til 30.000 kroner. Hvis kommunen mottar så mange søknader at støttebeløpet kommer under dette, kan det bli aktuelt å prioritere virksomheter som har falt helt utenfor eller fått lite i støtte gjennom andre kompensasjonsordninger.

Det utbetales ett tilskudd per organisasjonsnummer.

EØS-regler om statsstøtte

Kommunens støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

Av hensyn til at kommunen må overholde statsstøtteregelverket, vil tilskudd til virksomheter som er registrert på overordnet organisasjonsnummer, blir utbetalt til overordnet organisasjonsnivå.

Denne kompensasjonsordningen er notifisert og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) etter reglene om statsstøtte.

Tidligere og kommende lokale kompensasjonsordninger

Staten har vedtatt flere runder med kompensasjonsordninger for næringslivet i kommuner som har vært særlig rammet av smitteverntiltak. Kommunene har ansvaret for å forvalte ordningen lokalt.

Gjennomførte ordninger

 • 16. desember 2020 vedtok bystyret å fordele 32 millioner kroner til en kompensasjonsordning for restaurant- og utelivsbransjen i Bergen. Denne kompensasjonsordningen ble gjennomført på nyåret.
  Les informasjon om bystyrets vedtak

Kommende ordninger

 • Regjeringen har også varslet at den i revidert nasjonalbudsjett vil øke den eksisterende kommunale ordningen med nye 500 millioner kroner.

  Byrådet kommer tilbake med sak om hvordan denne ordningen blir innrettet når kommunen har fått tilsagn om midler fra den.
Gå til søknadsskjema