Gå tilbake til:
Du er her:
En tom kafe.

Brev om ordningen med lenke til søknadsskjema er 4. mai 2021 sendt ut til serveringssteder med skjenkebevilling, samt virksomheter registrert som treningssentre.

Ordningen for kulturnæringer er nå søkbar i tilskuddsportalen.

Søknadsfrist: 25. mai 2021.

Bergen kommune skal fordele 78,58 millioner kroner i statlig støtte til lokale virksomheter i Bergen som er særlig hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. I denne runden er restauranter og utesteder med skjenkebevilling, treningssentre, treningsvirksomheter og kulturnæring med.

Fordeling av midlene i Bergen

Bystyret har gitt byrådet fullmakt til å utforme og forvalte ny kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Kommunen har samarbeidet med bransje- og interesseorganisasjoner for å finne hensiktsmessige avgrensninger og kriterier for ordningen. Kriteriene ble vedtatt av byrådet 22. april 2021

Støtte går til enkeltbedrifter innenfor utvalgte bransjer som enten i stor grad faller utenom statlige kompensasjonsordninger eller er så hardt rammet av lokale smittevernstiltak at de statlige kompensasjonsordningene er utilstrekkelige. Det fordeles også støtte til Visit Bergen, for å støtte større deler av reiselivet, som er særlig hardt rammet.

Den statlige tildelingen på 78,58 millioner kroner til Bergen kommune blir fordelt på følgende målgrupper og tilskuddsposter:

 • Visit Bergen: 7,5 mill.
 • Restaurant- og utelivsbransjen: 46,5 mill.
 • Treningssentre: 4 mill.
 • Treningsvirksomheter som ikke er treningssentre: 1,5 mill.
 • Kulturnæring: 16 mill.
 • Arbeidsmarkedsbedrifter: 2 mill.
 • Inndekning av merforbruk fra forrige tilskuddsrunde 1 mill.

Tilskuddsordningen blir administrert av Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom med to unntak:

 • Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling legger frem egen sak om hvordan tilskuddene til kulturnæringen skal innrettes.
 • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har ansvaret for tilskuddene til treningsvirksomheter som ikke er treningssentre.

Hvordan kan en virksomhet søke?

Byrådet vedtok ordningen 22. april 2021. Det blir jobbet med å få på plass søknadsskjemaer og mer informasjon om de enkelte tilskuddsordningene. Informasjonen blir oppdatert fortløpende.

Restauranter, uteliv og treningssentre

For den delen av kompensasjonsordningen som er rettet mot restauranter og uteliv med skjenkebevillling, samt treningssentre har Bergen kommune gjort uttrekk fra ulike registre for å identifisere virksomheter som er kvalifiserte for ordningen.

Alle virksomheter med skjenkebevilling og treningssentre i Bergen, som faller inn under kriteriene, får tilsendt brev fra kommunen med lenke til digitale skjemaer som skal fylles ut. Det samme gjelder alle treningssentre.

Brevene ble sendt ut 4. mai 2021.

Mener du at din virksomhet faller inn under kriteriene for ordningen, men du har ikke mottatt brev om den fra oss? Da kan du kontakte Næringsseksjonen.

Denne ordningen blir administrert av Næringsseksjonen i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom.

Treningsvirksomhet som ikke er treningssentre

Denne støtten er tiltenkt virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. I målgruppen er virksomheter som driver med trening, racketsentre, tennis- og klatresentre og lignende som faller utenfor treningssenterkategorien.

Dette blir en søkbar ordning som blir administrert av Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kulturnæringene

Tiltakspakke til kulturnæringer 2021 har som formål å sikre fremtidig drift og utvikling for kulturnæringsaktører. Virksomheter og foretak som har for dårlige rammevilkår til å opprettholde normal drift med ansatte i arbeid, og som behøver midler til å dekke nødvendige produksjonskostnader for å restarte virksomheten, kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Dette er en søkbar ordning som blir administrert av Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling. Kontaktinformasjon finner du på lenken under:

 

 

Tidligere og kommende lokale kompensasjonsordninger

Staten har vedtatt flere runder kompensasjonsordninger for næringslivet i kommuner som har vært særlig rammet av smitteverntiltak. Kommunene har ansvaret for å forvalte ordningen lokalt.

Gjennomførte ordninger

 • 16. desember 2020 vedtok bystyret å fordele 32 millioner kroner til en kompensasjonsordning for restaurant- og utelivsbransjen i Bergen. Denne kompensasjonsordningen ble gjennomført på nyåret.
  Les informasjon om bystyrets vedtak

Kommende ordninger

 • Bergen kommune har fått tilsagn om 44,3 millioner kroner i midler til en ytterligere kompensasjonsordning.

  Byrådet kommer tilbake med sak om hvordan denne ordningen blir innrettet.
 • Regjeringen har også varslet at den i revidert nasjonalbudsjett vil øke den eksisterende kommunale ordningen med nye 500 millioner kroner.

  Byrådet kommer tilbake med sak om hvordan denne ordningen blir innrettet når kommunen har fått tilsagn om midler fra den.

Restauranter og uteliv: Kriterier for tildeling og størrelsen på støtten

Målgruppe

Målgruppen for denne tilskuddsposten er virksomheter med skjenkebevilling. Dette er virksomheter som er ekstra hardt rammet av smittevernrestrikusjoner.

Målgruppen er definert med utgangspunkt i lister over dem som har faste skjenkebevillinger i kommunen. Virksomheten må ha fått skjenkebevilling innen utløpet av 1. kvartal 2021.

Det kan gis ett tilskudd til hvert sted med skjenkebevilling.

Unntak fra målgruppen

Følgende virksomheter er ikke en del av målgruppen:

 • Sykehjem og idrettslag med skjenkebevilling
 • Bevillingshavere som kun har tilbud rettet mot en avgrenset gruppe medlemmer
 • Private kantiner med skjenkebevilling
 • Virksomheter under avvikling eller som er gått konkurs

Tildelingskriterier

Størrelsen på tilskuddet blir beregnet ut fra omsetningstall for 2019 som er rapportert til Brønnøysundregistrene. Virksomheter som ikke har rapportert inn omsetningstall blir plassert i den laveste kategorien. Bedrifter som startet opp i 2020 og 2021 kommer også i den laveste kategorien.

Størrelsen på satsene

Det er tre støttesatser på tilskuddet til restaurant- og utelivsbransjen. Virksomheter med skjenkebevilling som har holdt stengt i hele perioden 01.01.21 – 16.04.21, vil motta 50 % av beløpet som angis i tabellen.

Virksomheter som på noe tidspunkt i den angitte perioden har holdt åpent mottar 100 % av beløpet. 

 • Store bedrifter med omsetning over 30 millioner kroner (2019): 175.000 kr.
 • Mellomstore bedrifter med omsetning mellom 3 og 30 millioner kroner (2019):  100.000 kr.
 • Små bedrifter med omsetning under 3 millioner kroner (2019): 75.000 kr.

Serveringssteder med næringskode 55.101 (Drift av hoteller, moteller og pensjonater med restaurant) ble ikke omfattet av kompensasjonsordningen i desember. 

Siden disse serveringsstedene ikke mottok tilskudd fra Bergen kommune i forrige runde, og at reiseliv er en prioritert bransje i ordningen, vil denne gruppen komme i høyeste kategori med utbetaling på 175.000 kroner.

Treningssenter: Kriterier for tildeling og størrelsen på støtten

​​​Målgruppe

Tilskuddet på denne tilskuddsposten retter seg mot treningssentre i Bergen, som er registrert med næringskode 93.130 Treningssentre.

Treningssentrene er i likhet med serveringsstedene en bransje som er hardt og direkte rammet av smittevernrestriksjoner knyttet til Covid-19.

Bransjen har opplevd periodevis nedstenging og rapporterer om stort frafall av medlemmer og påfølgende inntektssvikt. Bransjen har hatt mange permitterte arbeidstakere.

Tildelingskriterier

Størrelsen på tilskuddet blir beregnet ut fra omsetningstall for 2019 som er rapportert til Brønnøysundregistrene. Virksomheter som ikke har rapportert inn omsetningstall blir plassert i den laveste kategorien. Bedrifter som startet opp i 2020 og 2021 kommer også i den laveste kategorien.

Størrelsen på satsene

Det er tre støttesatser på tilskuddet til treningssentrene. Treningssentre som har holdt stengt 01.01.21 – 16.04.21, vil motta 50 prosent av beløpet som er vist nedenfor. 

Virksomheter som på noe tidspunkt i den angitte perioden har holdt åpent mottar 100 % av beløpet.

 • Store bedrifter med omsetning over 20 millioner kroner (2019): 100.000 kr.
 • Mellomstore bedrifter med omsetning mellom 3 og 20 millioner kroner (2019):  60.000 kr.
 • Små bedrifter med omsetning under 3 millioner kroner (2019): 40.000 kr.

Treningssenter som er registrert på overordnet organisasjonsnummer gis tilskudd for hver enhet. Det kan gis et tilskudd for hvert organisasjonsnummer for underenhet registrert i Brønnøysundregistrenes enhetsregister.

Andre treningstilbud enn treningssentre: Kriterier for tildeling og størrelsen på støtten

Målgruppe for tilskudd

 • Virksomheter/næringsliv som i brønnøysundregisteret har næringskode 93.190 (Andre sportsaktiviteter)
 • Virksomheter/næringsliv som i Brønnøysundregisteret har næringskode 93.110 (Drift av idrettsanlegg).
 • Virksomheter/næringer som har kommersiell drift og næring, sportsarena, eksempelvis golf, squash, tennis mv. men som har næringskode 93.120 (idrettslag og klubber) i Enhetsregisteret. Når det gjelder næringskode 93.120 kan det kun søkes kompensasjon på den kommersielle delen av driften.
 • Enkeltmannsforetak kan ikke søke om kompensasjon over denne tilskuddsposten.

Kriterier

Kommunen kommer til å behandle søknadene etter følgende kriterier og retningslinjer:

 • Virksomheten må dokumentere inntektstap/omsetningstap i perioden 01.01.21 – 16.04.21.
 • I søknaden må det angis om virksomheten har vært fullt eller delvis åpnet i perioden 01.01.21 – 16.04.21.
 • Det gis bare tilskudd til næringsvirksomhet med næringskodene 93.160 og 93.110. For næringskoden 93.120 blir det kun gitt tilskudd til virksomheter med kommersiell drift og næring.
 • Enkeltmannsforetak kan ikke søke.
 • Det må i søknad gis opplysninger om minstelønn i bedriften.
 • Størrelse på tilskuddsbeløp vil avhenge av antall ansatte/årsverk begrenset oppad til 100.000, kr.
 • I henhold til statsstøtteregelverket må det opplyses om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. Søker må fylle ut i vedlagte skjema.
 • Søkere kan ikke få støtte fra flere tilskuddsposter over den lokale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter.

EØS-regler om statsstøtte

Kommunens støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

Av hensyn til at kommunen må overholde statsstøtteregelverket, vil tilskudd til restauranter, utelivssteder og treningssentre, som er registrert på overordnet organisasjonsnummer, utbetales til overordnet organisasjonsnivå.

Denne kompensasjonsordningen er notifisert og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) etter reglene om statsstøtte.

Krav til seriøsitet for å få tilskudd

De fleste i restaurant- og utelivsbransjen og treningssentrene i Bergen har gode og ordnede forhold. Kommunen ønsker å bruke midlene til å støtte opp om de seriøse i bransjen og unngå at offentlige midler går til dem som ikke driver seriøst.  Derfor blir alle stilt noen spørsmål knyttet til dette i søknadsskjemaet.

 • For restaurant og uteliv: Følger virksomheten minstelønnssats i tråd med allmenngjøringsforskriften for bransjen? 
 • For treningssentre: Følger virksomheten relevante lovbestemmelser knyttet til lønn? 
 • Har virksomheten betalt forfalte skatter, avgifter, lønn og sosiale utgifter? Hvis det er gitt betalingsutsettelse, regnes krav ikke som forfalt før ny betalingsfrist er utløpt.

Bergen kommune kan foreta kontroller av betingelsene for tilskuddet og kontonummer. Det kan ikke mottas tilskudd til privat konto. Eventuelle misligheter kan bli møtt med krav om tilbakebetaling.