Gå tilbake til:
Du er her:

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet. Bergen kommune er i 2020 tildelt 12,6 millioner kroner fra regjeringens krisepakke til kommunale næringsfond. Det kan søkes om tilskudd til næringsutvikling fra denne ordningen.

Slik søker du

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".

Kriterier og vilkår

Støtte kan gis til næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.

Det understrekes at Bergen kommune vil prioritere søknader som kommer flere bedrifter og større deler av en bransje til gode, og tiltak som ikke bidrar til uheldig konkurransevridning.

En utfyllende beskrivelse av kriterier og vilkår finner du i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Tilskuddsordningen har løpende søknadsfrist. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler.

Behandlingstid

Innkomne søknader behandles fortløpende. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler. Prosjektet bør normalt ha oppstart minst en måned etter innsendt søknad.

Mulighet til å klage

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt.

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Kontaktinformasjon

Kontakt Næringsseksjonen
Vis i kart 

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19

Send oss en e-post

Gå til søknadsskjema